Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/16


Offentliggörande av ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 147/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING I ENLIGHET MED ARTIKEL 53.2 FÖRSTA STYCKET I FÖRORDNING (EU) nr 1151/2012

”MONTES DE TOLEDO”

EU-nr: ES-PDO-0205-01270 – 29.10.2014

SUB ( X ) SBG ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

FUNDACIÓN C.R.D.O. ”MONTES DE TOLEDO”

Alférez Provisional, 3

45001 Toledo

ESPAÑA

Tfn +34 925257402

Fax +34 925257402

E-post: domt@domontesdetoledo.com

Internet: www.domontesdetoledo.com

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens namn

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Produktionsmetod

    Samband

    Märkning

    Annat (nationella krav, kontrollorgan)

4.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändringar

Produktbeskrivning

Oliv:

Följande ord ska utgå:

”Mognadsindex (provtagning endast på trädet): mellan 3 och 5 (utvecklat av Estación de Olivicultura y Elaiotecnia, finca ’Venta del Llano’, Mengíbar, Jaén)”.

Följande mening ska läggas till:

”Endast färska och friska oliver av sorten Cornicabra som har nått optimal mognad används vid framställning av olivolja med den skyddade ursprungsbeteckningen ’Montes de Toledo’.”

Syftet med ändringen är att anpassa kraven till förändringar av produktionsmetoderna som gör att olja kan produceras i stora kvantiteter av oliver med olika mognadsgrad. Samtidigt framhävs ursprungsbeteckningens mest karakteristiska särdrag, nämligen att det rör sig om en olja som uteslutande framställs av oliver av sorten Cornicabra.

Olja:

Följande meningar ska utgå:

”Oljan med den skyddade ursprungsbeteckningen Montes de Toledo kännetecknas av en hög halt av oljesyra och en låg halt av linolsyra. Den sammanlagda polyfenolhalten är hög, vilket gör oljan mycket stabil och ger den en särskild kvalitet som gör den eftertraktad och bidrar till dess goda namn i handeln.”

Dessa meningar ska utgå eftersom de egenskaper som avses redan nämns i avsnittet om produktens specifika egenskaper och inte utgör ett restriktivt villkor utan bara en allmän beskrivning. Sortens och det geografiska områdets inverkan återspeglas redan i beskrivningen av sammansättningen, men halten av de ämnen som nämns kan variera beroende på klimatförhållandena under olika odlingsår, utan att oljans autentiska karaktär går förlorad.

Surhetsgrad:

Det högsta värdet ska ändras från 0,7 till 0,5 °.

Tack vare förbättringar av produktionsmetoder och processer sedan den ursprungliga ansökan upprättades (1998) kan gränsen sänkas så att konsumenterna erbjuds en skyddad produkt av bättre kvalitet.

UV-absorption (K270):

Det högsta värdet ska höjas från 0,15 till 0,20.

Denna ändring görs därför att det har konstaterats att värdet för denna parameter naturligt kan överstiga 0,15 i olja framställd av gröna oliver av sorten Cornicabra. Det betyder att olja som uppfyller kraven för kategorin extra jungfruolja och har exceptionella organoleptiska egenskaper med intensiv fruktighet skulle uteslutas.

Enligt en artikel med rubriken Influencia del índice de madurez de las aceitunas en la calidad de los aceites ”cornicabra” de las campañas 1995/96 y 1996/97 (F. Aranda Palomo, M.D. Salvador Moya, G. Fregapane Quadri) minskar absorptionskoefficienten K270, som kan användas för att mäta karbonylkomponenterna (aldehyder och ketoner) i olja, avsevärt i takt med att oliverna mognar. Detta står i strid med de tre resultat som erhållits av García m.fl. 1996 för olja framställd av oliver av sorterna Arbequina, Blanqueta, Lechín, Villalonga och Verdial.

Framför allt kan olja framställd av oliver av sorten Cornicabra med ett mognadsindex på 3,5 eller mindre komma att uteslutas ur den högsta kvalitetskategorin (extra jungfruolja) eftersom det värde som anges i förordningen överskrids. Upp till ett mognadsindex på nära 4 faller dessa värden nämligen inte under 0,15.

Organoleptisk bedömning:

Följande meningar ska utgå:

”Ur organoleptisk synpunkt känns denna typ av olja fyllig, fruktig och aromatisk samtidigt som den har ett medelstarkt inslag av både pepprig och bitter smak. Den har en mycket balanserad arom vid optimal mognadsgrad (dr Francis Gutiérrez, chef för smakpanelen, institutet för fetter och oljor vid Spaniens nationella forskningsråd CSIC i Sevilla).”

Den ska ersättas med följande:

”Olja med ursprungsbeteckningen ’Montes de Toledo’ har medelhöga till intensiva värden för de positiva egenskaperna fruktig, bitter och stark.”

Skälet till denna ändring är att den tidigare formuleringen inte tog hänsyn till de gränsvärden för användningen av uttrycket ”intensiv” som anges i kommissionens förordning (EG) nr 640/2008 (2). När den tidigare versionen av specifikationen upprättades ansågs värdena vara medelhöga, eftersom inga gränsvärden för egenskapernas intensitet hade angetts för att markera skillnaden mellan ”medel” och ”intensiv”. Sådana gränsvärden infördes i och med offentliggörandet av den ovannämnda förordningen, och det konstaterades att många oljor framställda av sorten Cornicabra har värden över 6 för egenskaperna bitter och stark, som därför skulle betecknas som ”intensiva”. Detta motsvarar inte kraven i den nuvarande specifikationen. Kraven måste därför anpassas till den karakteristiska profilen för olja med beteckningen ”Montes de Toledo”, där egenskaperna bitter och stark varierar mellan ”medel” och ”intensiv” beroende på skördetidpunkten, klimatförhållandena under odlingsåret och det geografiska läget inom området.

Bevis på ursprung

Följande mening ska utgå:

”För det första ska oliverna komma från certifierade olivodlingar i produktionsområdet, där det slagits fast att endast den tillåtna sorten odlas.”

Den ska ersättas med följande:

”För det första ska oliverna komma uteslutande från olivodlingar i produktionsområdet.”

Skälet till denna ändring är att de morfologiska egenskaperna hos oliver av sorten Cornicabra är tillräckligt särskiljande för att kravet i fråga om sort ska kunna kontrolleras vid ankomsten till oljefabriken.

Följande mening ska utgå:

”Olivodlare ska ingå ett avtal med tillsynsorganet för den skyddade ursprungsbeteckningen ’Montes de Toledo’ (Fundación ’Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo’), enligt vilket de åtar sig att fullgöra de produktionsvillkor som anges i denna specifikation.”

Den ska ersättas med följande:

”Producenter ska ingå ett avtal med tillsynsorganet för den skyddade ursprungsbeteckningen ’Montes de Toledo’ (Fundación ’Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo’), enligt vilket de åtar sig att se till att leverantörerna av de oliver som används vid framställningen fullgör de produktionsvillkor som anges i denna specifikation.”

Denna ändring syftar till att göra produktcertifieringsprocessen enligt standard UNE-EN-ISO-IEC 17065 effektivare genom att stryka kravet på att ingå avtal med var och en av de tusentals olivodlarna i området. Producenterna kontrollerar sina leverantörer som ett led i sitt spårbarhetssystem, och kontrollorganet gör motsvarande kontroller av överensstämmelse i samband med de regelbundna bedömningarna.

Följande meningar ska läggas till:

”Oljan ska förpackas inom det avgränsade geografiska området.

På så sätt kan produktens typiska egenskaper bibehållas, kontrollorganen har full kontroll över produktionen och den slutliga bearbetningen av produkten sköts av producenterna. De har störst kunskap om hur oljan påverkas av faktorer under förpackningsprocessen, t.ex. tiden och metoden för dekantering, användningen av filter, diatoméjord och cellulosa, temperaturer vid förpackningen samt av kyla och lagring. Härigenom skyddas produktens kvalitet samtidigt som oljans spårbarhet garanteras.”

Produktionsmetod

Avsnittet om jordmånen i olivodlingarna utgår, eftersom det bara ger en beskrivning av den jordmån som är mest typisk för området och inte innehåller några restriktiva villkor som har betydelse för produktens kvalitet och särskilda egenskaper.

Följande meningar ska utgå:

”Oliverna skördas direkt från träden med traditionella metoder; de plockas för hand, slås ner från träden med käppar eller skakas ner. Dessa metoder måste varieras från säsong till säsong för att undvika att olivträden skadas.”

De ska ersättas med följande:

”Oliverna skördas direkt från träden med traditionella metoder; de plockas för hand, slås ner från träden med käppar eller skakas ner. Dessa metoder får varieras från säsong till säsong för att undvika att olivträden skadas.”

Denna ändring görs för att återspegla förändringar av skördemetoderna sedan ansökan om registrering upprättades. Det är inte längre nödvändigt att byta metod från ett år till nästa.

Följande mening ska utgå:

”Släpen eller containrarna skall rengöras med högtryckstvätt med kallt vatten innan varje lastning.”

Den ska ersättas med följande:

”Släpen eller containrarna ska hållas rena.”

Syftet är att se till att släp och containrar hålls rena, oavsett vilken metod som används.

Följande meningar ska utgå:

”På varje mottagningsplats skall det finnas en person som är ansvarig för att oliverna blir korrekt sorterade och klassificerade.

Mottagningsplatserna skall vara utrustade med avlastningssystem som garanterar att oliver som plockats direkt från träden och oliver som plockats från marken inte blandas utan bearbetas separat.”

De ska ersättas med följande:

”På varje mottagningsplats ska det finnas en person som är ansvarig för att oliver av olika sorter och kvaliteter blir korrekt sorterade och klassificerade.

Mottagningsplatserna ska vara utrustade med avlastningssystem som garanterar att oliver som plockats direkt från träden och oliver som plockats från marken samt oliver av andra sorter än den enda tillåtna inte blandas utan bearbetas separat.”

Skälet är att man måste se till att den enda tillåtna sorten bearbetas separat.

Följande mening ska utgå:

”Matningstrattarna skall rengöras med högtryckstvätt med kallt vatten innan varje dagsskörd lastas av samt vid behov.”

Den ska ersättas med följande:

”Oljefabrikerna ska ha ett system för regelbunden rengöring av matningstrattarna.”

Syftet är att se till att sådana rengöringssystem finns, oavsett vilken metod som används.

Följande mening ska utgå:

”Det vatten som används för att tvätta oliverna skall uppfylla sanitära krav och vara fritt från klor eller produkter som innehåller klor.”

Skälet är att den avser ett krav som ingår i den gällande lagstiftningen.

Följande mening ska utgå:

”Det enda tillåtna tekniska tillsatsmedlet är talk och i de fall det används skall den använda mängden vara mellan 0,5 % och 2,0 %.”

Skälet är att talk är det enda processhjälpmedel som enligt gällande lag är tillåtet vid utvinning av jungfruolja.

Följande meningar ska utgå:

”Olivoljefabrikerna skall klassificera den producerade oljan utifrån dess fysisk-kemiska egenskaper och smak enligt beskrivningen för olja med ursprungsbeteckningen ’Montes de Toledo’ (se ovan). För detta skall de ha tillgång till godkända tekniker och laboratorier eller hyra in dessa tjänster.”

De ska ersättas med följande:

”Oljefabrikerna ska klassificera den producerade oljan utifrån de fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna hos olja med beteckningen ’Montes de Toledo’ enligt ovan. De ska ha tillgång till tekniker och laboratorier som utsetts för detta syfte, eller hyra in dessa tjänster.”

Skälet är att det inte anses nödvändigt att de tekniker och/eller laboratorier som används för egenkontroll är ackrediterade.

Följande meningar ska utgå:

”Alla behållare måste vara försedda med lock, ha formen av en stympad kon eller ha botten med en viss lutning så att det är möjligt att tappa ur behållarna och rengöra dem med jämna mellanrum. Det är inte tillåtet att använda behållare med plan horisontell botten.”

De ska ersättas med följande:

”Alla behållare ska vara försedda med lock och vara beskaffade så att det är möjligt att tappa ur behållarna och rengöra dem med jämna mellanrum.”

Syftet är att se till att behållarna kan tappas ur och rengöras, oavsett vilken metod som används.

Märkning

Följande meningar ska utgå:

”Beteckningens symbol och texten ’Denominación de Origen Montes de Toledo’ skall finnas på varje etikett.

De förpackningar som oljan tappats i för konsumtion skall vara försedda med garantimärke och numrerade etiketter eller kontrolletiketter som delats ut av kontrollorganet för att förhindra att de återanvänds.”

De ska ersättas med följande:

”Ursprungsbeteckningens logotyp och texten ’Denominación de Origen Montes de Toledo’ eller ’DOP Montes de Toledo’ ska finnas på varje etikett.

De förpackningar som oljan tappas i för konsumtion ska, på ett sätt som förhindrar återanvändning, vara försedda med garantimärke och numrerade kontrolletiketter som utfärdats av kontrollorganet och dessutom med ursprungsbeteckningens logotyp.”

Nationella krav

Detta avsnitt ska ändras på följande sätt för att överensstämma med gällande regler:

”—

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

Orden de 9 de mayo de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (Kastilien-La Manchas officiella tidning nr 23, 22.5.1998).

Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.”

Annat [kontrollorgan]

Detta avsnitt ska ha den lydelse som anges nedan. Förteckningen över kontrollorganets dokument ska utgå eftersom den saknar relevans för specifikationen.

”Produktcertifieringen ska utföras av tillsynsorganet för den skyddade ursprungsbeteckningen ’Montes de Toledo’, en stiftelse utan vinstsyfte vars resurser på permanent basis utnyttjas för att nå målen. Tillsynsorganet är ackrediterat av det nationella ackrediteringsorganet ENAC och uppfyller standarden UNE-EN/ISO-IEC 17065.

Aktuell information om kontrollorgan som är behöriga att kontrollera överensstämmelse med denna specifikation finns på

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm

Aktuell tillsynsmyndighet:

Namn:

Fundación ’Consejo Regulador de la Denominación de Origen de aceite Montes de Toledo’

Adress:

C/Alférez Provisional, 3

45001 Toledo

ESPAÑA

Tfn

+34 925257402

Fax

+34 925257402

E-post:

domt@domontesdetoledo.com

Detta kontrollorgan är godkänt av den autonoma regionen Kastilien-La Mancha och ackrediterat av ENAC för kraven enligt standard UNE-EN 17065 (allmänna krav för certifieringsorgan).

Kontrollorganet ska vidta nödvändiga åtgärder för att bedöma överensstämmelse med specifikationen, i enlighet med kraven i certifieringssystemet för produkten i fråga.

Det ska rätta sig efter gällande standarder som ligger till grund för det certifieringssystem som används i kvalitetsmanualen och uppfylla alla övriga krav, t.ex. i fråga om provtagning, testning och kontroll.

Kontrollorganet ska närmare bestämt

kontrollera prover,

bedöma om produktens egenskaper överensstämmer med specifikationen,

granska dokumentationen av produktionen av skyddad olivolja.”

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”MONTES DE TOLEDO”

EU-nr: ES-PDO-0205-01270 – 29.10.2014

SUB ( X ) SBG ( )

1.   Namn

”Montes de Toledo”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Extra jungfruolja (Olea europea L.) tillverkad av den lokala olivsorten Cornicabra genom mekaniska eller andra fysiska metoder som inte ändrar oljans egenskaper, och som bevarar arom, smak och de utmärkande egenskaperna för de oliver som används.

Fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper:

Surhetsgrad: högst 0,5 °

Peroxidtal: högst 15 meq O2/kg

UV-absorption (K270): högst 0,20

Vattenhalt: högst 0,1 %

Orenheter: högst 0,1 %

Färgen varierar från gyllengul till intensivt grön beroende på skördetidpunkt och det geografiska läget inom området.

Ur organoleptisk synpunkt har olja med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Montes de Toledo” medelhöga till intensiva värden för egenskaperna fruktig, bitter och stark.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Oliverna ska odlas och oljan produceras i det område som beskrivs i punkt 4.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

Oljan ska förvaras i oljefabriker och förpackningsanläggningar som är certifierade av tillsynsorganet och har den utrustning som behövs för att garantera oljans hållbarhet.

Förpackningsföretaget ska ha tillgång till system som möjliggör separat förpackning av olja med den skyddade ursprungsbeteckningen i förhållande till andra oljor. Förpackningsföretaget ska också ha typgodkända system för mätning av olja.

Oljan ska förpackas i behållare av glas, belagd metall, plast eller porslin.

För att produktens typiska egenskaper ska bibehållas i alla steg ska förpackningen ske i det godkända geografiska området. På så sätt har kontrollorganen full kontroll över produktionen och den slutliga bearbetningen av produkten sköts av producenterna. De har störst kunskap om hur oljan påverkas av faktorer under förpackningen, t.ex. tiden och metoden för dekantering, användningen av filter, diatoméjord och cellulosa, temperaturer vid förpackningen samt av kyla och lagring. Syftet är att se till att produktens typiska egenskaper bibehålls.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Beteckningens logotyp och texten ”Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo” eller ”DOP Montes de Toledo” ska finnas på varje etikett.

De förpackningar som oljan tappas i för konsumtion ska, på ett sätt som förhindrar återanvändning, vara försedda med garantimärke och numrerade kontrolletiketter som utfärdats av kontrollorganet och dessutom med ursprungsbeteckningens logotyp.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Området ligger i den autonoma regionen Kastilien-La Manchas inre, i sydöstra delen av provinsen Toledo och den nordöstra delen av provinsen Ciudad Real. Genom områdets mitt sträcker sig bergskedjan Montes de Toledo. Det geografiska produktionsområdet består av 128 kommuner i provinserna Toledo och Ciudad Real. Av dessa ligger 106 i Toledo och 22 i Ciudad Real.

Kommuner i provinsen Toledo:

Ajofrín, Alameda de la Sagra, Albarreal de Tajo, Alcaudete de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San Bartolome, Almonacid de Toledo, Añover de Tajo, Arges, Bargas, Belvis de la Jara, Borox, Burguillos de Toledo, Burujón, Cabañas de la Sagra, Calera y Chozas, Campillo de la Jara, Cañumas, Carmena, Carpio de Tajo (El), Carranque, Casasbuenas, Cebolla, Cedillo del Condado, Cobeja, Chueca, Cobisa, Consuegra, Cuerva, Dosbarrios, Espinoso del Rey, Esquivias, Estrella (La), Gálvez, Guadamur, Guardia (La), Herencias (Las), Hontanar, Huerta de Valdecarábanos, Illescas, Layos, Lominchar, Madridejos, Magán, Malpica de Tajo, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Mata (La), Mazarambroz, Menasalbas, Mesegar, Mocejón, Mohedas de la Jara, Montearagón, Mora, Nambroca, Nava de Ricomalillo (La), Navahermosa, Navalmorales (Los), Navalucillos (Los), Noez, Numancia de la Sagra, Olías del Rey, Orgaz, Palomeque, Pantoja, Polán, Puebla de Montalban (La), Pueblanueva (La), Pulgar, Recas, Retamos, Robledo de Mazo, Romeral (El), San Bartolome de las Abiertas, San Martín de Montalbán, San Martín de Puso, San Pablo de los Montes, Santa Ana de Puso, Sesena, Sevillana de la Jara, Sonsaca, Talavera de la Reina, Tembleque, Toledo, Torrecilla de la Jara, Titanes, Turmequé, Utena, Urda, Ventas con Peña Aguilera (Las), Villa luenga de la Sagra, Villaminaya, Villamuelas, Villanueva de Bogas, Villarejo de Montalbán, Villaseca de la Sagra, Villasequilla de Yepes, El Viso de San Juan, Yébenes (Los), Yeles, Yepes, Yuncler, Yunclillos och Yuncos.

Kommuner i provinsen Ciudad Real:

Alcoba, Anchuras, Arroba de los Montes, Cortijos (Los), El Robledo, Fernancaballero, Fontanarejo, Fuente el Fresno, Herencia, Horcajo de los Montes, Labores (Las), Luciana, Malagón, Navalpino, Navas de Estena, Picón, Piedrabuena, Porzuna, Puebla de Don Rodrigo, Puertolápice, Retuerta del Bullaque och Villarrubia de los Ojos.

5.   Samband med det geografiska området

Jordmånen och klimatet i bergskedjan Montes de Toledo, och det urval som gjorts av många generationer av olivodlare, har lett till att sorten Cornicabra har utvecklats. Den är ypperligt anpassad till området och är den enda sort som används för produktion av olivoljan ”Montes de Toledo”. När det gäller jordmån och geologi har de i allmänhet föga fruktbara jordarna präglat odlingen i ett område som är utsatt för konstant stress. Detta har lett till ett naturligt urval av produkter med särskilda egenskaper. Sorten Cornicabra, i kombination med jordmånsförhållandena i området, ger oljan dess typiska fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper, dvs. hög oljesyrahalt, låg linolsyrahalt och hög polyfenolhalt, och dess typiska organoleptiska egenskaper, nämligen fyllig, fruktig och aromatisk med medelhöga till intensiva värden för egenskaperna bitter och stark.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 6.1 andra stycket i denna förordning (3))

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/20131204_PLIEGO_DOP_ACEITE_MONTES_TOLEDO.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 178, 5.7.2008, s. 11.

(3)  Se fotnot 1.