Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 150/11


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 150/11)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

”OLIVE DE NICE”

EU nr: FR-PDO-0105-01277 – 17.11.2014

SUB ( X ) SGB ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Syndicat interprofessionnel de l’olive de Nice

Box 58 MIN Fleurs 6

06296 Nice Cedex 3

FRANKRIKE

Tfn +33 497257644

Fax +33 493176404

E-post: aoc.olive@aocolivedenice.com

Syndicat interprofessionnel de l’olive de Nice består av aktörer som producerar och bereder ”Olive de Nice” och som har ett berättigat intresse av att lämna in ansökan om ändring.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

    Produktens namn

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Produktionsmetod

    Samband

    Märkning

    Annat: kontroll

4.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Produktbeskrivning

Beskrivningen av bordsoliver och olivpasta av ”Olive de Nice” har setts över och kompletterats. De ändringar som införts gäller följande delar:

Vad gäller bordsoliver:

Olivernas storlek ändras påtagligt från 50–70 oliver/hg till 40–70 oliver/hg. I takt med att producenternas yrkeskompetens har ökat, bevattningen har utvecklats och gödslingen har blivit mer välinriktad har olivernas storlek ökat påtagligt. Trots denna storleksökning förblir bordsoliver från Nice ”små” oliver i förhållande till andra bordsoliver.

Färgkraven förtydligas: uttrycken ”gröngul till brun” och ”grönaktigt gul till brun” har använts utan åtskillnad i de olika dokument som översänts i samband med ansökan om registrering av den skyddade ursprungsbeteckningen. Av tydlighetsskäl föreslås en harmonisering av vokabulären, varvid man behåller uttrycket ”gröngul till brun”.

Olivens ”jämnhet”, som är typisk för ”Olive de Nice”, förtydligas, liksom olivernas ”inte alltför salta” karaktär, som uppnås genom en metod för att avlägsna den beska smaken.

Beskrivningen av de aromer som upplevs av den som smakar produkten kompletteras eftersom aromen av ”torkade frukter” inte räcker för att beskriva ”Olive de Nice”, som dessutom har aromer av kanderad frukt, efterrätten clafoutis, gammalt vin och läder.

Förekomsten av stjälkar i större eller mindre omfattning, på oliverna eller löst i laken, har blivit obligatorisk. Detta är nämligen kännetecknande för ”Olive de Nice”. Förekomsten av stjälkar beror dels på sortens egenskaper (oliven hänger i en lång stjälk), dels på att man skördar dem med hjälp av käppar.

Att oliverna ska vara hela samt fria från skador, snitt och tillsatta aromer anges för att de ska kunna karakteriseras bättre i fråga om standarden Codex pour les olives de table (Codex för bordsoliver) (Codex Stan 66-1981, reviderad 1987).

Vad gäller olivpasta:

Olivpastans färg förtydligas. Kravet på att olivpastan ska ”ha en karakteristisk rödlila färg, som varken får vara grön eller alltför mörk” ersätts med att ”Dess färg varierar mellan brun, rödlila och svart”. Detta förtydligande införs i överensstämmelse med olivernas färgnyanser. Tack vare att man bereder råvaran utan tillsatser bevaras dess egenskaper i olivpastan. Denna har följaktligen inte alltid en ”rödlila” färg, utan kan även dra åt brunt eller svart.

Pastans oljighet och finhet förtydligas. Pastan ska vara oljig inom rimliga gränser och homogen. Att pastan inte är ”grov” bedöms genom mätning av kornstorleksfördelningen, som ska uppgå till högst 3,5 mm (sållningsnät). Det anges även att en begränsad mängd fragment av skal och stjälkar får förekomma:

Liksom i fråga om bordsoliverna kompletteras även för olivpastan beskrivningen av aromerna. Olivpastan har samma aromer som bordsoliverna: kanderad frukt, torkad frukt, clafoutis, gammalt vin och läder, men även aromer som påminner om bakverk, rostat bröd och körsbärsbrännvin. Aromerna av bakverk, rostat bröd och körsbärsbrännvin, som kompletterar beskrivningen, kommer framför allt från tillsatsen av ”Huile d’olive de Nice” (Nice-olivolja), men utan tvekan också från själva bearbetningen.

Det förtydligas att olivpastan ”varken är för salt eller besk, att den aldrig är syrlig och att den är fri från aromtillsatser”, liksom att det är förbjudet att tillsätta aromämnen till pastan.

Geografiskt område

I produktspecifikationen har fel som upptäckts i fråga om namnet på de kommuner som ingår i det geografiska området för ursprungsbeteckningen korrigerats, men dessa ändringar påverkar inte gränserna för det geografiska produktionsområdet, som förblir desamma.

Dessutom har de steg som måste äga rum inom det geografiska området för ursprungsbeteckningen förtydligats: ”samtliga moment från produktion av oliverna till bearbetning av bordsoliverna eller olivpastan ska äga rum inom det geografiska området”.

Därutöver har villkoren för identifiering av jordlotter förtydligats i enlighet med nya nationella förfaranden.

Bevis för att produkten har sitt ursprung i det avgränsade geografiska området

Vad gäller utvecklingen i fråga om nationella lagar och regler har rubriken ”Bevis för att produkten har sitt ursprung i det avgränsade geografiska området” konsoliderats och omfattar framför allt deklarationsskyldigheter och skyldigheter i fråga om registerföring avseende produktens spårbarhet och uppföljningen av produktionsförhållandena.

Dessutom har denna rubrik varit föremål för tillägg och kompletteringar genom flera bestämmelser om register och förklarande handlingar genom vilka det går att garantera spårbarheten samt kontrollera att produkterna uppfyller kraven i produktspecifikationen.

Produktionsmetod

Sort

Det införs en definition av ”gamla lokala sorter”. Det rör sig om sorter som planterades före frostperioden 1956 och av vilka det finns ett betydande antal träd inom produktionsområdet.

Trädtäthet

Syftet med ändringen är att beakta den särskilda situationen, med olivträd som är planterade på terrasser, jämfört med den situation där olivträd är planterade på plan mark, eftersom huvudandelen av de planteringar som berörs av ursprungsbeteckningen är planteringar i kraftigt sluttande terräng och detta rent av är ett kännetecken. Genom denna typ av plantering får träden fritt utrymme att utveckla sina rötter samtidigt som de tack vare markens sluttning inte behöver konkurrera om ljuset. Följaktligen föreslås det att man ska ta hänsyn till terrassens höjd vid beräkningen av det minsta avstånd som krävs mellan träden och att man inte ska tillämpa en minsta yta på 24 m2 per träd i detta beräkningsfall.

Bestämmelserna om minimiavståndet mellan träden (som har fastställts till 4 m) förtydligas vad gäller de träd som planterats från och med den 27 april 2001 (det datum då det ursprungliga dekretet om erkännande av den skyddade ursprungsbeteckningen offentliggjordes).

Kompletteringsodlingar

Då det inte bedöms ha någon inverkan på produktens slutliga kvalitet tillåts enligt lokala sedvänjor spridda fruktträd i olivlunden, under förutsättning att antalet inte överstiger 5 % av antalet träd i det berörda skiftet.

Bevattning

Enligt förslag ska det fastställas ett sista datum för bevattning i stället för den ursprungliga bestämmelsen om att det är tillåtet med bevattning ”fram till att frukterna börjar mogna”, eftersom bestämmelsen är otydlig och eftersom mognadsdatumet kan variera något i de olika sektorerna inom det geografiska området (mark vid kusten eller i inlandet), vilket kan försvåra kontrollerna.

Det sista datumet fastställs därmed till den 1 november.

Avkastning

Den högsta tillåtna avkastningen höjs till 10 ton/hektar i stället för 6 ton/hektar. Träden i unga planteringar börjar bli produktionsmogna och avkastningen från dessa olivplanteringar närmar sig 8–10 ton/hektar. Det är inte heller ovanligt med olivlundar där träden är flera hundra år gamla, och i det fallet har träden utvecklat ett omfattande grenverk med en motsvarande olivproduktion. Producenternas ökade yrkeskompetens och föryngringen av jordlotterna bidrar också till att optimera avkastningen.

Dessutom har sättet att räkna ut avkastningen förtydligats för att undanröja allt tolkningsutrymme. Följaktligen anges det att denna avkastning räknas ut i förhållande till den skördade produktionen (och inte i förhållande till trädets totala produktion, vilket inbegriper oliver som fallit till marken och som inte samlas in och som inte omfattas av beteckningen).

Den ålder vid vilken träden börjar bära frukt (minst 5 år) förtydligas för att garantera en tillräcklig kvalitet på de oliver som tas tillvara.

Skördedatum

Ursprungligen fastställdes datumet för skördens början genom en prefektförordning på förslag från de behöriga myndigheterna.

Inom ramen för en nationell förenkling av de administrativa förfarandena föreslås att detta datum ska fastställas genom beslut av direktören för Inao enligt ett motiverat förslag från gruppen.

Skörd

Uttrycket ”maskinell stång” ersätts med ”mekaniska metoder”. Denna ändrade formulering innebär inte någon ändring av de olika metoder som är godkända för skörd av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Olive de Nice”.

Metoder för lagring av oliver vid skörd

För att i möjligaste mån bevara råvarans kvalitet när det rör sig om bordsoliver föreslås en strykning av möjligheten att efter skörd lagra oliver i lådor, eftersom dessa är olämpliga på grund av sin stora kapacitet (risk för att oliverna blir varma och krossas). Endast spjällådor är tillåtna.

Produktionsvillkor

I denna version av produktspecifikationen förtydligas de på varandra följande steg för att producera i enlighet med vilka man kan erhålla bordsoliverna och olivpastan. Det första steget består av beredning av delikatessoliver och därefter framställs bordsoliver och olivpasta från delikatessoliver.

Läggning i saltlake och sortering av oliverna

Det föreslås att skyldigheten att tvätta oliverna i förväg ska strykas. Å ena sidan är tvättningen inte nödvändig då oliverna, som samlas i nät, är rena och å andra sidan kan tvättningsmomentet enligt vissa studier leda till utveckling av den så kallade Alambrado-sjukan, som drabbar oliver som konserveras i saltlake.

Dessutom föreslås en förskjutning av sorteringsmomentet till efter det att oliverna lagts i saltlake, strax innan de bearbetas till bordsoliver eller olivpasta. Även om sorteringen av de skördade oliverna förut ägde rum redan samma kväll, så är detta inte längre fallet. Tack vare att skörden har mekaniserats har de volymer som skördas under en dag blivit långt större, och detta långtråkiga arbetsmoment har förlagts till lugnare perioder efter skörden.

Då det i fråga om olivpastan inte heller har någon betydelse för slutproduktens kvalitet att oliverna är jämna, hela och fria från krosskador och sprickor, föreslås att detta sorteringskrav ska strykas för de oliver som är avsedda för tillverkningen av olivpasta.

Dessutom läggs ett moment till: att bladen först ska avlägsnas från oliverna, vilket alltid har utförts men inte nämnts tidigare. I syfte att bevara den ursprungliga kvaliteten hos de oliver som tillvaratas införs en tidsfrist på högst ett dygn i fråga om att lägga oliverna i saltlake efter skörden. I samma syfte införs krav med avseende på kvaliteten på de oliver som tillvaratas för framställning av bordsoliver och olivpasta: Oliverna ska vara ”friska, det vill säga fria från insektsangrepp eller sjukdomar. Emellertid får det bland de tillvaratagna oliverna förekomma en andel på upp till 5 % som visar tecken på insektsangrepp eller sjukdom, med undantag för maskangripna oliver, som inte alls får förekomma”.

Framställning av olivpasta

Den procentandel olivolja med beteckningen ”Huile d’olive de Nice” som används för att homogenisera pastan höjs från högst 7 % till högst 12 %, vilket blivit nödvändigt för att garantera pastans fyllighet och smak.

Märkning

De uppgifter i märkningen som är specifika för beteckningen har anpassats till bestämmelserna i förordning (EU) nr 1151/2012.

Vad gäller olivpasta har uppgiften ”olivpasta” blivit obligatorisk som ett komplement till ursprungsbeteckningens namn. Dessutom ska EU:s symbol för skyddade ursprungsbeteckningar samt uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning” eller ”SUB” anges på märkningen av produkter som bär den skyddade ursprungsbeteckningen ”Olive de Nice”.

Övrigt

Vad gäller utvecklingen i fråga om nationella lagar och regler innehåller rubriken ”Nationella krav” i form av en tabell de viktigaste punkter som ska kontrolleras samt referensvärdena och hur dessa ska bedömas.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”OLIVE DE NICE”

EU-nr: FR-PDO-0105-01277 – 17.11.2014

SUB ( X ) SGB ( )

1.   Namn [på SUB eller SGB]

”Olive de Nice”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Ursprungsbeteckningen ”Olive de Nice” omfattar både bordsoliver och olivpasta från uteslutande sorten Cailletier.

Bordsoliverna ”Olive de Nice” är små oliver (mellan minst 40 frukter per hg och högst 70 frukter per hg). Färgen skiftar från gröngul till brun eller från rödlila till blåsvart. De har ett jämnt skal och ett fast fruktkött som lätt lossnar från kärnan. Oliverna har en lätt bitterhet, men är aldrig syrliga eller för salta. De uppvisar aromer som är typiska för kanderad frukt (katrinplommon, körsbär) och av efterrätten clafoutis och torkade frukter samt dofter av gammalt vin och läder.

De är hela samt fria från skador, snitt och tillsatta aromer. De kännetecknas även av att det i större eller mindre omfattning förekommer stjälkar, som sitter fast vid oliverna eller ligger löst i laken.

Olivpastan ”Olive de Nice” uppvisar aromer som är typiska för kanderad frukt (katrinplommon, körsbär) samt av clafoutis, bakverk, rostat bröd, torkade frukter och dofter av gammalt vin, körsbärsbrännvin och läder. Färgen varierar mellan brunt, rödlila och svart. Texturen är homogen och oljig inom rimliga gränser. Emellertid kan en begränsad mängd fragment av skal och stjälkar förekomma. Pastan är varken grov (den pressas genom ett sållningsnät med maskor på 3,5 mm eller mindre) eller för salt eller bitter, och den är aldrig syrlig. Inga aromämnen får tillsättas.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Samtliga moment, från produktionen av oliverna till bearbetningen av dessa till bordsoliver eller olivpasta, ska äga rum inom det avgränsade geografiska området.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Utöver de uppgifter som krävs enligt reglerna om märkning och presentation av livsmedel ska bordsoliver och olivpasta med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Olive de Nice” märkas med följande:

Namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen ”Olive de Nice”, uppgiften ”olivpasta” för olivpastan, plus uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning” eller ”SUB”. Dessa uppgifter ska placeras så att de är synliga på samma gång. De ska anges med tydlig, läsbar, outplånlig och tillräckligt stor text som kontrasterar väl mot bakgrunden, så att de klart kan skiljas från övriga tryckta uppgifter och bilder.

EU:s symbol för skyddade ursprungsbeteckningar (SUB).

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det avgränsade geografiska området för den olivsort och den olivpasta som får omfattas av ursprungsbeteckningen ”Olive de Nice” ligger i följande kommuner i departementet Alpes-Maritimes:

Aiglun, Antibes, Biot, Bouyon, Cannes, Clans, Conségude, Les Ferres, Malaussène, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Nice, Roquestéron-Grasse, La Tour, Tournefort, Vallauris, Villars-sur-Var.

Kommunerna i följande kantoner: Le Bar-sur-Loup (med undantag för kommunerna Caussols och Courmes), Breil-sur-Roya, Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Le Cannet, Carros, Contes, L’Escarène, Grasse-Nord, Grasse-Sud, Lantosque, Levens, Menton-Est, Menton-Ouest (med undantag för kommunen Roquebrune-Cap-Martin), Mougins, Nice 13e canton, Roquebillière (med undantag för kommunen Belvédère), Roquesteron, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est, Saint-Vallier-de-Thiey (med undantag för kommunerna Escragnolles och Saint-Vallier-de-Thiey), Sospel (med undantag för kommunen Moulinet), Vence, Villefranche-sur-Mer (med undantag för kommunerna Cap-d’Ail och Saint-Jean-Cap-Ferrat).

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Detta geografiska område ingår i en helhet som kännetecknas av en lång tradition av olivodling och bearbetningsföretag och som utgår från naturens särpräglade karaktär (topografin, markförhållandena, klimatet).

Olivlundarna där ”Olive de Nice” odlas finns i hjärtat av ett område där bergen och havet möts och smälter samman. Avrinningen från området sker främst via Var genom dalgångarna kring dess bifloder Vésubie, Tinée och Estéron. Olivodlingen har utvecklats nedströms längs dessa dalgångar, som är mindre trånga än dalgångarna uppströms. Dessa olivlundar breder ut sig i relief över kullar, över platåer därunder och över sluttningar som ofta formats som ”terrasser”. Jordarna, som lämpar sig särskilt väl för olivodling, är kolluviala och rika på kalkhaltiga eller kalkmärgelhaltiga frostsprickor, med en textur präglad av slam och lera.

Olivodlingsområdet kännetecknas av ett medelhavsklimat, där ett inflytande från bergen emellanåt gör sig påmint. Temperaturerna är milda (4–11 °C under vintern), nederbörden riklig (800–1 100 mm) och solförhållandena utmärkta (2 760 tim/år). Sträng frost förekommer aldrig längs kustremsan och är sällsynt i inlandet under 750 m.ö.h. I denna miljö, som kännetecknas av svaga vindar, har sorten Cailletier, som är högrest med långa, sluttande grenar, under århundradenas lopp blivit den dominerande sorten i lundarna kring Nice.

Odlingen av olivträd har alltid haft en framträdande roll för befolkningen i ”comté de Nice” (en administrativ indelning inom huset Savojens stater mellan 1526 och 1847) och vid franska Rivieran. Skörden inleds i allmänhet i november och fortsätter fram till april, med en intensivare skördeperiod mellan januari och mars då man skördar ”nästan mogna” oliver (minst 50 % av oliverna är rödlila till färgen). Oliverna plockas direkt från träden utan skärredskap, eller skördas med traditionell käpp eller mekaniska metoder.

”Olive de Nice” är av tradition den oliv som används i den välkända rätten salade niçoise. ”Olive de Nice” bereds enligt den traditionella metoden i Nice-regionen utifrån så kallade delikatessoliver som erhålls genom att oliverna blötläggs i lake med natriumklorid utan andra tillsatser än salt under minst tre månader före saluföringen.

Olivpastan framställs direkt av oliver i saltlake. Den erhålls genom enkel lufttorkning och avsaltning av oliverna, genom urkärning av dessa genom centrifugering liksom genom homogenisering av pastan, där man tillsätter olivolja med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Huile d’olive de Nice” upp till högst 12 % av pastans vikt.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Bordsoliverna ”Olive de Nice” är små oliver (mellan 40 och 70 frukter per hg). De är hela samt fria från skador, snitt och tillsatta aromer och kännetecknas av sina skiftande färgnyanser, som går från gröngult till brunt och från rödlila till blåsvart. De har ett jämnt skal, en stor kärna och ett fast fruktkött som lätt lossnar från kärnan. De kännetecknas även av en lätt bitterhet och frånvaro av syrlighet. Olivernas aromer för tankarna till kanderad frukt (katrinplommon, körsbär), clafoutis och torkade frukter liksom dofter av gammalt vin och läder. Förekomsten av stjälkar, som sitter fast vid oliverna eller ligger löst i laken, är typisk. ”Olive de Nice” är uteslutande av sorten Cailletier. Olivpastan uppvisar aromer från kanderad frukt (katrinplommon, körsbär) samt från clafoutis, bakverk, rostat bröd, torkade frukter och dofter av gammalt vin, körsbärsbrännvin och läder. Liksom i fråga om bordsoliverna skiftar färgen mellan brunt, rödlila och svart. Olivpastan kännetecknas dessutom av sin homogena men inte alltför oljiga textur. Olivpastan uppskattas för sin smak, som varken är för salt eller bitter och aldrig heller syrlig.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Det geografiska områdets egenskaper har format olivlandskapet runt Nice och särdragen hos ”Olive de Nice”. Det finns inte särskilt mycket jordbruksmark i departementet Alpes-Maritimes på grund av det geografiska läget (där Alperna slutar för att övergå i havet). Det är ont om åkermark och man utnyttjar terrasser för planteringen av olivträd. Olivodlingarna kring Nice bildar ett karakteristiskt landskap där man på sluttningarna byggt upp torra stenmurar som håller tillbaka jorden och skyddar mot erosion. Olivodlingen är det enda alternativet till att inte bruka jorden i vissa känsliga markområden.

Det specifika medelhavsklimatet i det geografiska området, där det är sällsynt med starka vindar och frost, där solförhållandena är utmärkta och där regnen under vår och höst är rikliga, lämpar sig väl för olivodling ända upp till 700 m.ö.h.

Under dessa specifika förhållanden står sorten Cailletier, som är perfekt anpassad till miljön, för 95 % av fruktodlingen inom det geografiska området. Tack vare både det milda klimatet och odlingarnas huvudsakliga fördelning över ”terrasser” i såväl kustområdet som i bergen kan skörden pågå från november till april, efter det att oliverna börjat mogna. Till följd av sortens egenskaper (stora träd med sluttande form) och seden att skörda i en enda omgång är oliverna dessutom, på grund av att lundarna har olika exponeringslägen, inte enhetliga till färgen. Således skiftar de skördade oliverna från gröngult till brunt och från rödlila till blåsvart.

Oliver av denna sort är små, med en stor kärna och ett fast fruktkött. Av denna anledning är mängden fruktkött liten och följaktligen särskilt väl lämpad för beredning i saltlake med natriumklorid, vilket utgör en långsam metod för att avlägsna den beska smaken. Det är fråga om en traditionell beredning i just Nice-området. Denna beredning utan andra tillsatser än salt bevarar råvarans egenskaper och får aromerna av ”torkad frukt” hos ”Huile d’olive de Nice” att uppträda även i bordsoliverna. Genom denna metod befrias oliverna gradvis från huvuddelen av sin bitterhet och förvandlas till ”delikatessoliver”. Andra aromer, såsom av kanderad frukt, bakverk och gammalt vin framträder och oliven förblir jämn. Förekomsten av stjälkar, som sitter fast vid oliverna eller ligger löst i saltlaken, beror dels på sortens egenskaper (oliven hänger i en lång stjälk), dels på det system där man skördar med hjälp av käppar, när detta tillämpas.

Likaledes erhåller man genom den enkla metoden för att bereda olivpastan en originell, naturlig produkt utan tillsatser, som bevarar råvarans egenskaper och hos vilken man återfinner de aromer som är karakteristiska för bordsoliverna. Tillsatsen av ”Huile d’olive de Nice” bidrar till olivpastans karakteristiskt homogena och smidiga textur.

Följaktligen är ”Olive de Nice” känd långt utanför ursprungsregionen och det område där man av tradition konsumerar produkten, med anknytning till Medelhavsköket. Produkten säljs framför allt i Paris och Parisområdet, men också i flera olika länder: Förenta staterna, Förenade kungariket, Tyskland och länderna i norra Europa.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(Artikel 6.1 andra stycket i denna förordning (2))

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-41f32a74-4491-4034-a352-eb0a9979554c/telechargement


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Se fotnot 1.