Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/8


Offentliggörande av ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012

(2016/C 315/04)

Europeiska kommissionen har godkänt denna mindre ändring i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1)

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (2)

”TOMA PIEMONTESE”

EU-nr: PDO-IT-02127-18.3.2016

SUB ( X ) SGB ( ) GTS ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP

Via Silvio Pellico 10

10022 Carmagnola (TO)

ITALIEN

Tfn +39 0110565985. Fax +39 0110565989.

E-post: promo.formaggi@produttorilattepiemonte.com

Le Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP har rätt att lämna in ansökan om ändring i enlighet med artikel 13.1 i dekret nr 12511 från italienska ministeriet för jordbruk, livsmedel och skogsbruk av den 14 oktober 2013.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen(ändringarna)

Produktbeskrivning

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Annat [specificera]

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och inte kräver någon ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och kräver en ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad GTS som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Ändringen rör möjligheten att trycka etiketten på papper även i svartvitt när produkten saluförs tillskuren/färdigförpackad. Denna ändring är nödvändig eftersom många etikettskrivare som används för produkter som säljs tillskurna/färdigförpackade endast erbjuder möjligheten att trycka i svartvitt. Tryckningen utförs både av stordistributörer och av de aktörer som fått i uppdrag att skära osten i bitar.

Därför har meningen efter den sjunde meningen i artikel 8 i produktspecifikationen och i sista stycket i punkt 3.5 i det sammanfattande dokumentet ändrats enligt följande:

”Logotypen för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ’Toma Piemontese’ och logotypen för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ’Toma Piemontese’ halvfet får tryckas i svartvitt, men alternativet är begränsat till produkter som säljs tillskurna/färdigförpackade.”

Dessutom har de svartvita logotyper som finns med nedan lagts till i produktspecifikationen.

För att anpassa terminologin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (3) har termen preconfezionato byts ut mot preimballato i den sista meningen i artikel 8 i produktspecifikationen och i den första meningen i punkt 3.5 i det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”TOMA PIEMONTESE”

EU-nr: PDO-IT-02127-18.3.2016

SUB ( X ) SGB ( )

1.   Beteckning

”Toma Piemontese”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.3 Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Toma Piemontese” är en ost som uteslutande framställs av komjölk – helmjölk för den helfeta varianten och delvis skummad mjölk för den halvfeta varianten.

Den färdiga produkten ska ha följande egenskaper:

   Form: cylindrisk med platta eller nästan platta sidor och något konvex botten.

   Storlek: 15–35 cm i diameter, 6–12 cm höga sidor.

   Vikt: 1,8–9 kg.

(Måtten och vikterna avser osten efter minimitiden för lagring.)

   Skorpa – för den helfeta varianten elastisk och slät, ljust halmgul och rödbrun beroende på graden av lagring; inte ätlig.

   Skorpa – för den halvfeta varianten oelastisk skorpa med rustikt utseende som varierar i färg från djupt halmgul till rödbrun; inte ätlig.

   Textur hos ostens massa: för den helfeta varianten, mjuk konsistens med små, jämnt fördelade pipor; för den halvfeta varianten, elastisk eller halvhård konsistens (som blir hårdare med längre lagring) med små pipor.

   Färg hos ostens massa: blekt halmgul.

   Smak: för den helfeta varianten, mild och angenäm med utsökt arom; för den halvfeta varianten, intensiv och harmonisk smak med angenäm arom som blir mer särpräglad med lagring.

   Fetthalt i torrsubstansen: minst 40 % för den helfeta varianten; minst 20 % för den halvfeta varianten.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Boskapen ska huvudsakligen utfodras med grönfoder, ensilage eller torkat foder från ängar, betesmark eller slåtter- och betesvall samt hö. Merparten av fodret ska komma från det avgränsade geografiska området.

Komjölk, salt, kalvlöpe och vid behov mjölksyrebakterier och/eller naturliga jäsningsämnen. De naturliga jäsningsämnena ska vara framställda i produktionsområdet och/eller vara ett resultat av tidigare bearbetning.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Hela produktionsprocessen (boskapsuppfödning, mjölkproduktion, koagulering, bearbetning av ostmassan, formning, avrinning, saltning och lagring av osten) ska äga rum inom det område som beskrivs i punkt 4.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

Osten får säljas hel, skivad, i bitar eller färdigförpackad. Delning och förpackning får äga rum utanför det geografiska produktionsområdet.

Överensstämmelsemärket utgörs av en pappersetikett (14–27 cm i diameter) som fästs på osten innan den släpps ut på marknaden och ett märke som med hjälp av lämplig utrustning stämplas mitt på ostens ena sida. SUB-logotypen och bokstaven ”S” för den halvfeta varianten ska finnas med. Produkten får släppas ut på marknaden med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” först när den försetts med denna märkning.

Pappersetiketten får fästas med hjälp av klister avsett för livsmedel.

Logotypen för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” består av en blå stiliserad ko med orden ”Toma Piemontese” i vitt omgiven av en grön, vit och röd cirkel som representerar färgerna på Italiens flagga.

Ursprungsmärkningen fästs med hjälp av ett plastsigill i vars mitt finns en bild av ett kohuvud med ett stiliserat ”T”. Tillverkarens alfanumeriska kod, som består av en versal bokstav och ett tvåsiffrigt nummer, ska anges till vänster om figuren. På den halvfeta osten ska ett versalt ”S” anges i en liten ruta som är centralt placerad över logotypen.

Logotypen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” finns mitt på pappersetiketten och omges i etikettens ytterkant av en grön ring med orden ”Toma Piemontese DOP”. För den halvfeta osten ska dessutom ordet ”Semigrasso” finnas med. Samma logotyp ska finnas på ”Toma Piemontese” som säljs i bitar.

Logotypen för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” och logotypen för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” halvfet får tryckas i svartvitt, men alternativet är begränsat till produkter som säljs tillskurna/färdigförpackade.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Ursprungsområdet för mjölken och det område där ”Toma Piemontese” tillverkas och lagras utgörs av det administrativa territorium som omfattas av provinserna Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo och Verbania Cusio Ossola, och kommunerna Monastero Bormida, Roccaverano, Mombaldone, Olmo Gentile och Serole i provinsen Asti samt Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Ponti och Denice i provinsen Alessandria.

5.   Samband med det geografiska området

Det avgränsade området kännetecknas av riklig, jämnt fördelad nederbörd på mellan 800 och 1 500 mm per år. Minst nederbörd faller på vintern och de största mängderna på våren. Även på sommaren och hösten är nederbörden riklig. På slätterna är bevattningen omfattande. Klimatförhållandena, som hänger samman med antalet soltimmar i området (det absoluta årsmedelvärdet är 5,4 timmar per dag, med som mest 8,4 timmar per dag i juli och som minst 3,5 timmar per dag i november och december), ger i kombination med markförhållandena förutsättningar som är unika i Europa. Dessa mark- och väderleksförhållanden återspeglas i egenskaperna hos fodret, som i mycket liten utsträckning utsätts för värme- och vattenstress och därför får en stark och ymnig tillväxt. Betesmark, ängar och foderodlingar är i allmänhet mycket rika på rajgräs, lusern och andra högkvalitativa gräsarter och baljväxter, bl.a. klöver. Fodrets höga kvalitet ger utmärkt mjölkproduktion och ost med unika smaker.

Dessa speciella förhållanden gynnar även djuren och bidrar till goda uppstallningsförhållanden.

Osttillverkarnas särskilda kompetens när det gäller brytning av ostmassan är avgörande för att osten ska få rätt konsistens – mjuk med små, jämnt fördelade pipor.

Osten kännetecknas av sin mjuka struktur och de små, jämnt fördelade piporna.

Området präglas av speciella väderleksförhållanden, med riklig nederbörd, hög luftfuktighet och karakteristiska mängder solexponering. De lokala osttillverkarna har tack vare sin kompetens lyckats utnyttja dessa förhållanden till fullo, och vid tillverkningen av ”Toma Piemontese” har man därmed dragit största möjliga nytta av det avgränsade produktionsområdets potential. Resultatet är en ost som framför allt kännetecknas av sin synnerligen mjuka textur. Tack vare osttillverkarnas särskilda kompetens kan man vid brytningen av ostmassan, som erhålls utan kokning eller genom mycket försiktig halvkokning, åstadkomma en grynighet där ostmassan och vasslan är perfekt balanserade.

Lagringen, som traditionellt sker i grottor eller andra lämpliga miljöer som kännetecknas av mycket hög luftfuktighet, gör också att ostens mjuka textur bevaras.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

Produktspecifikationen i sin helhet finns på http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

nås direkt via webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (www.politicheagricole.it) genom att klicka på ”Prodotti DOP IGP” (SUB- och SGB-produkter) (högst upp till höger på skärmen), därefter på ”Prodotti DOP IGP STG” (SUB-, SGB och GTS-produkter) och slutligen på ”Disciplinari di produzione all’esame dell’UE” (produktspecifikationer som lämnats in för granskning till Europeiska unionen).


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(3)  EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.