Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0508.pdf

32000D0508

Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 10/03/2000 s. 0001 - 0009EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 508/2000/EG

av den 14 februari 2000

om upprättande av Kultur 2000-programmet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151.5 första strecksatsen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget, mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 9 december 1999(3), och

av följande skäl:

(1) Kulturen har i sig ett stort värde för alla folk i Europa, är en väsentlig del av den europeiska integrationen och bidrar till att bekräfta och vitalisera den europeiska samhällsmodellen och till att främja gemenskapens inflytande på det internationella planet.

(2) Kulturen är både en ekonomisk faktor och en faktor för social integration och medborgarskap. Kulturen spelar därför en viktig roll för att möta de nya utmaningar som gemenskapen står inför, såsom globaliseringen, informationssamhället, den sociala sammanhållningen och skapandet av sysselsättning.

(3) I syfte att möta den kulturella dimensionens behov i EU måste gemenskapen beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i fördraget än artikel 151, särskilt för att respektera och främja sin kulturella mångfald. I detta sammanhang bör kommissionen främja spridning av information om de kulturella näringarnas möjligheter i fråga om strukturfonderna, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(4), samt genomföra undersökningar för detta ändamål.

(4) Mot bakgrund av kulturens växande betydelse för det europeiska samhället och de utmaningar som gemenskapen möter inför 2000-talet är det viktigt att gemenskapens åtgärder på kulturområdet görs effektivare och enhetligare och därför föreslås en enhetlig ram för inriktning och programplanering för perioden 2000-2004 samtidigt som hänsyn bör tas till behovet av att i högre grad beakta kulturfrågorna inom gemenskapens berörda politikområden. Rådet har i detta sammanhang genom sitt beslut av den 22 september 1997 om den europeiska kulturella verksamhetens framtid(5) anmodat kommissionen att lägga fram förslag för att upprätta ett enhetligt instrument för programplanering och finansiering i syfte att genomföra artikel 151 i fördraget.

(5) Om medborgarna ger sitt fulla stöd till och deltar fullt ut i den europeiska integrationen bör större tonvikt läggas vid deras gemensamma kulturella värderingar och rötter som ett nyckelelement när det gäller deras identitet och medlemskap i ett samhälle som grundas på frihet, demokrati, tolerans och solidaritet. En bättre jämvikt bör därför skapas mellan gemenskapens ekonomiska och kulturella aspekter så att dessa kan komplettera och stödja varandra.

(6) Enligt fördraget skall Europeiska unionen verka för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken och bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som gemenskapen skall framhäva det gemensamma kulturarvet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas skyddet av Europas små kulturer och i mindre omfattning talade språk.

(7) Gemenskapen har alltså åtagit sig att arbeta för ett kulturområde som är gemensamt för Europas folk, kännetecknas av öppenhet och mångfald och grundar sig på subsidiaritetsprincipen, på samarbete mellan alla som är verksamma inom kultursektorn, på främjande av en lagstiftningsmässig ram som bidrar till kulturell verksamhet och ser till att den kulturella mångfalden respekteras samt på den kulturella dimensionens införlivande med gemenskapspolitiken på sätt som anges i artikel 151.4 i fördraget.

(8) För att det skall bli möjligt att förverkliga ett kulturområde som är gemensamt för Europas folk är det viktigt att stimulera kreativ verksamhet, främja kulturarv med en europeisk dimension, uppmuntra ömsesidig förståelse för de europeiska folkens kultur och historia samt främja kulturutbyte i syfte att sprida kunskap och stimulera samarbete och kreativ verksamhet.

(9) I detta sammanhang bör ett utökat samarbete mellan dem som är engagerade i kulturell verksamhet främjas genom att uppmuntra dem att ingå samarbetsavtal om genomförande av gemensamma projekt, stödja mer målinriktade åtgärder med starka europeiska inslag, stödja särskilda och nyskapande åtgärder och uppmuntra utbyte och dialog kring valda teman av europeiskt intresse.

(10) Kulturprogrammen Kalejdoskop, Ariane och Rafael, som behandlas i Europaparlamentets och rådets beslut nr 719/96/EG(6), nr 2085/97/EG(7) respektive nr 2228/97/EG(8) innebar en första positiv etapp för genomförandet av gemenskapens kulturpolitik. Gemenskapens kulturinsatser måste emellertid förenklas och förstärkas på grundval av utvärderingens resultat och det som åstadkommits genom ovan nämnda program.

(11) I enlighet med kommissionens meddelande Agenda 2000 måste de åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå effektiviseras, särskilt genom koncentration av de resurser som finns tillgängliga för intern politik, inklusive kulturell verksamhet.

(12) Avsevärd erfarenhet har vunnits, särskilt genom utvärderingen av de första kulturprogrammen, det omfattande samrådet med alla berörda parter och resultaten från Europeiska unionens kulturforum den 29 och 30 januari 1998.

(13) Gemenskapens kulturella verksamhet bör beakta varje kulturområdes särskilda natur, och därmed också dess särskilda behov.

(14) I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Köpenhamn den 21 och 23 juni 1993 begärdes att gemenskapsprogrammen skulle öppnas för deltagande av de länder i Central- och Östeuropa som ingått associeringsavtal. Gemenskapen har med vissa tredje länder undertecknat samarbetsavtal som innehåller en klausul om kultur.

(15) Genom detta beslut upprättas därför för tiden 1 januari 2000-31 december 2004 ett enhetligt instrument för finansiering och programplanering för kulturellt samarbete, kallat Kultur 2000-programmet.

(16) I detta beslut fastställs för hela den tid programmet pågår en finansieringsram som utgör den särskilda referensen enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(9).

(17) De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(10).

(18) I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, såsom de kommer till uttryck i artikel 5 i fördraget, kan målen för denna åtgärd inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna. De kan därför på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta beslut begränsar sig till minsta möjliga antal åtgärder för att dessa mål skall kunna uppnås och går inte utöver vad som är nödvändigt för detta ändamål.

(19) Kultur 2000-programmet bör vara det enda programmet på kulturområdet från och med år 2000. Därför bör beslut nr 2228/97/EG upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varaktighet och mål

Härmed upprättas för tiden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2004 ett enhetligt instrument för finansiering och programplanering för kulturellt samarbete, nedan kallat Kultur 2000-programmet.

Kultur 2000-programmet skall bidra till att främja ett kulturområde som är gemensamt för Europas folk. Det skall stödja samarbete mellan skapande konstnärer, kulturarbetare, privata och offentliga kulturfrämjare, verksamhet i kulturella nätverk samt andra parter liksom medlemsstaternas och andra deltagande staters kulturinstitutioner, i syfte att uppnå följande mål:

a) Främja kulturell dialog och de europeiska folkens kännedom om varandras kultur och historia.

b) Främja kreativitet samt kulturens spridning över gränserna och rörlighet för artister, skapande konstnärer och andra kulturarbetare och yrkesverksamma och deras verk, med stark betoning på ungdomar och socialt missgynnade personer samt på kulturell mångfald.

c) Framhäva kulturell mångfald och utveckla nya kulturella uttrycksformer.

d) På europeisk nivå dela med sig av och framhäva det gemensamma kulturarv som har betydelse för Europa. Sprida sakkunskap och främja goda rutiner i fråga om bevarande och skydd av detta kulturarv.

e) Ta hänsyn till den roll som kulturen spelar i den socioekonomiska utvecklingen.

f) Främja interkulturell dialog och ömsesidigt utbyte mellan europeiska och icke-europeiska kulturer.

g) Uttryckligen erkänna kulturen som en ekonomisk faktor och som en faktor för social integration och medborgarskap.

h) Skapa ökad tillgång till och utvidgat deltagande i kulturella aktiviteter i Europeiska unionen för så många medborgare som möjligt.

Kultur 2000-programmet skall främja en effektiv koppling till åtgärder som genomförs inom gemenskapens andra politikområden och som är av betydelse för kulturen.

Artikel 2

Olika slag av kulturella åtgärder och evenemang

Målen i artikel 1 skall förverkligas genom följande:

a) Särskilda nyskapande och/eller experimentella åtgärder.

b) Integrerade åtgärder inom ramen för fleråriga, strukturerade kultursamarbetsavtal.

c) Särskilda kulturevenemang med en europeisk och/eller internationell dimension.

Åtgärderna och insatserna för deras genomförande återges i bilaga I. De är antingen vertikala (de rör ett kulturområde) eller horisontella (de rör flera kulturområden).

Artikel 3

Finansiering

Finansieringsramen för att genomföra Kultur 2000-programmet för den tid som avses i artikel 1 bestäms härmed till 167 miljoner euro.

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 4

Genomförande

1. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör de frågor som anges nedan skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 5.2

a) Prioriteringar och allmänna riktlinjer för alla de åtgärder som beskrivs i bilaga I och det årliga program som blir resultatet därav.

b) Den allmänna balansen mellan alla åtgärder.

c) Regler och kriterier för att välja ut de olika typer av projekt som beskrivs i bilaga I (insatserna I.1, I.2 och I.3).

d) Det finansiella stöd som gemenskapen skall tillhandahålla (belopp, varaktighet, fördelning och mottagare).

e) De detaljerade förfarandena för att övervaka och utvärdera Kultur 2000-programmet tillsammans med slutsatserna i den utvärderingsrapport som föreskrivs i artikel 8 och alla andra åtgärder som justerar detta program på grundval av utvärderingsrapporten.

2. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör alla andra frågor skall antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 5.3.

Artikel 5

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Överensstämmelse och komplementaritet

Vid genomförandet av Kultur 2000-programmet skall kommissionen i samarbete med medlemsstaterna säkerställa övergripande överensstämmelse och komplementaritet med relevant gemenskapspolitik och relevanta gemenskapsåtgärder som kan påverka kulturområdet. Detta kan innebära möjlighet att inkludera kompletterande projekt som finansieras genom andra gemenskapsprogram.

Artikel 7

Tredje land och internationella organisationer

Kultur 2000-programmet är öppet för deltagande av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet liksom för deltagande av Cypern och de associerade länderna i Central- och Östeuropa på de villkor som fastställs i associeringsavtalen eller i de tilläggsprotokoll till associeringsavtalen rörande deltagande i gemenskapsprogram som har ingåtts eller kommer att ingås med dessa länder.

Kultur 2000-programmet skall också möjliggöra samarbete med andra tredje länder som ingått associerings- eller samarbetsavtal som innehåller klausuler om kultur, på grundval av extra anslag som gjorts tillgängliga i enlighet med förfaranden som skall överenskommas med dessa länder.

För att genomföra de kulturella åtgärder och evenemang som förtecknas i artikel 2 skall Kultur 2000-programmet medge gemensamma insatser med behöriga internationella organisationer på kulturområdet, såsom Unesco eller Europarådet, på grundval av gemensamma bidrag och i enlighet med de regler som gäller för varje institution eller organisation.

Artikel 8

Utvärdering och övervakning

Kommissionen skall senast den 31 december 2002 för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén lägga fram en detaljerad utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts genom Kultur 2000-programmet i förhållande till de mål som uppställts, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till ändring av detta beslut.

När Kultur 2000-programmet fullbordats skall kommissionen för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén lägga fram en rapport om dess genomförande. Dessutom skall kommissionen årligen för Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén lägga fram en kort övervakningsrapport om genomförandet av Kultur 2000-programmet.

Dessa utvärderingsrapporter skall särskilt klargöra vilket mervärde som skapats, i synnerhet av kulturell natur, och vilka socioekonomiska effekter som uppnåtts genom gemenskapens ekonomiska stöd.

Artikel 9

Upphävande

Beslut nr 2228/97/EG upphävs med verkan från och med den 1 januari 2000.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. FONTAINE

Ordförande

På rådets vägnar

J. GAMA

Ordförande

(1) EGT C 211, 7.7.1998, s. 18.

(2) EGT C 51, 22.2.1999, s. 68.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 5 november 1998 (EGT C 359, 23.11.1998, s. 28), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28 juni 1999 (EGT C 232, 13.8.1999, s. 25) och Europaparlamentets beslut av den 28 oktober 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 24 januari 2000 och Europaparlamentets beslut av den 3 februari 2000.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5) EGT C 305, 7.10.1997, s. 1.

(6) EGT L 99, 20.4.1996, s. 20.

(7) EGT L 291, 24.10.1997, s. 26.

(8) EGT L 305, 8.11.1997, s. 31.

(9) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(10) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA I

ÅTGÄRDER OCH INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV KULTUR 2000-PROGRAMMET

I. Beskrivning av åtgärder och evenemang

I.1 Särskilda nyskapande och/eller experimentella åtgärder

Gemenskapen skall varje år stödja evenemang och projekt som genomförs i partnersamverkan eller i nätverksform. I dessa projekt måste aktörer från minst tre stater som deltar i Kultur 2000-programmet ingå, på grundval av prioriteringar som har fastställts efter samråd med den kommitté som avses i artikel 5 utan att det påverkar de associerade ländernas möjlighet att delta i programmet i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 7. Dessa åtgärder skall i princip omfatta en period om ett år, som kan förlängas med två kompletterande år. Dessa vertikala åtgärder (som avser ett enda kulturområde) eller horisontella åtgärder (som förenar flera kulturområden) bör vara av nyskapande och/eller experimentell karaktär, i huvudsak med följande syfte:

i) Att lägga särskild vikt vid hur Europas medborgare, särskilt de minst gynnade grupperna och ungdomarna, lättare skall få tillgång till kulturlivet och i större utsträckning kunna delta i det, oavsett social, regional och kulturell tillhörighet.

ii) Uppmuntra uppkomst och spridning av nya kulturella uttrycksformer inom och vid sidan av de traditionella kulturområdena (t. ex. musik, teater, bildkonst, fotografi, arkitektur, litteratur, böcker och läsning samt kulturarvet, inklusive kulturlandskapet och barnkulturen).

iii) Stödja projekt som syftar till att förbättra tillgången till böcker och läsning samt till att utbilda de yrkesverksamma inom detta område.

iv) Stödja samarbetsprojekt som syftar till att på europeisk nivå bevara, dela, framhäva och slå vakt om det gemensamma kulturarv som har europeisk betydelse.

v) Främja skapandet av multimedieprodukter anpassade till olika målgruppers behov, för att göra det europeiska konstnärliga skapandet och det europeiska kulturarvet synligare och mer allmänt tillgängligt.

vi) Uppmuntra initiativ, utbyte av erfarenheter och samarbete mellan kulturella och sociokulturella aktörer som arbetar med social integration, särskilt ungdomars integration.

vii) Främja en interkulturell dialog och ett ömsesidigt utbyte mellan europeiska och andra kulturer genom att särskilt uppmuntra samarbete mellan medlemsstaternas och tredje länders kulturinstitutioner och/eller andra aktörer om ämnen av gemensamt intresse.

viii) Främja spridning av levande (live) kulturevenemang med hjälp av den nya tekniken i informationssamhället.

Gemenskapens stöd får inte överstiga 60 % av budgeten för en särskild åtgärd. I de flesta fall får stödet inte vara lägre än 50000 euro per år och inte högre än 150000 euro per år.

I.2 Integrerade åtgärder inom ramen för fleråriga strukturerade avtal om gränsöverskridande kultursamarbete

Kultur 2000-programmet skall uppmuntra närmare förbindelser och gemensamt arbete genom stöd till kulturnätverk och särskilt nätverk av aktörer, kulturorgan och kulturinstitutioner, i vilka särskilt yrkesverksamma i olika deltagande stater medverkar för att genomföra strukturerade kulturprojekt både inom och utanför gemenskapen. Dessa åtgärder hänger samman med viktiga kvalitetsprojekt med en europeisk dimension med medverkan av minst fem stater som deltar i Kultur 2000-programmet.

De kulturella samarbetsavtalen syftar till att genomföra fleråriga strukturerade kulturåtgärder mellan aktörer i flera medlemsstater och aktörer i andra stater som deltar i Kultur 2000-programmet. Avtalen avser gränsöverskridande projekt inom ett kulturområde (vertikala insatser) såsom musik, teater, bildkonst, litteratur, böcker och läsning, inbegripet översättning och kulturarvet. De skall dessutom främja genomförandet av integrerade sektorsövergripande åtgärder (horisontella åtgärder baserade på synergi), dvs. sådana som förenar flera kulturområden, bland annat med hjälp av nya medier.

De samarbetsavtal som föreslagits på detta sätt för en tid på upp till tre år skall innefatta följande eller vissa av följande insatser:

i) Samproduktion och spridning av verk och andra kulturevenemang i Europeiska unionen (till exempel utställningar, festivaler, etc.), så att de blir tillgängliga för så många medborgare som möjligt.

ii) Rörlighet för artister, skapande konstnärer och andra kulturarbetare.

iii) Vidareutbildning av kulturarbetare och erfarenhetsutbyte på både akademisk och praktisk nivå.

iv) Framhävande av kulturmiljöer och kulturminnesmärken inom gemenskapen för att öka kännedomen om den europeiska kulturen.

v) Forskningsprojekt, kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten, verksamhet för undervisning och kunskapsspridning, seminarier, kongresser samt möten om kulturfrågor av europeisk betydelse.

vi) Användning av ny teknik.

vii) Projekt som syftar till att framhäva kulturell mångfald och flerspråkighet, till att främja ömsesidig medvetenhet om de europeiska folkens historia, rötter och gemensamma kulturella värden samt om deras gemensamma kulturarv.

Efter samråd med den kommitté som avses i artikel 5.1 i detta beslut skall gemenskapen ge stöd för genomförande av avtal om kulturellt samarbete (kultursamarbetsavtal). Förutom att bidra till projektets finansiering är stödet även avsett att täcka kostnaderna för att inleda ett varaktigt och eventuellt flerårigt samarbete, vars juridiska utformning är erkänd i någon av unionens medlemsstater.

För att avtalet skall kunna erhålla stöd krävs det att aktörer från minst fem stater som deltar i Kultur 2000-programmet är involverade i verksamheten.

De ansvariga för fleråriga kultursamarbetsavtal som erhåller gemenskapsstöd under mer än ett år skall vid slutet av varje år för kommissionen lägga fram en sammanfattning över de insatser som gjorts och utgifterna för var och en av dessa för att få förnyat stöd från gemenskapen för den period som projektet avser.

Gemenskapens stöd får inte överstiga 60 % av kultursamarbetsavtalets budget. Stödet får inte vara högre än 300000 euro per år.

Detta stöd kan ökas med högst 20 % för att täcka kostnader som förvaltningen av kultursamarbetsavtalet medför.

I.3 Särskilda kulturevenemang med en europeisk eller internationell dimension

Dessa evenemang skall ha betydande omfattning och räckvidd och påtaglig genomslagskraft hos människor i Europa samt bidra till att öka deras medvetenhet om att de tillhör samma gemenskap, sprida kunskap om den kulturella mångfalden i medlemsstaterna, liksom interkulturell och internationell dialog.

Bland dessa evenemang ingår särskilt

i) evenemanget Europeisk kulturhuvudstad och europeisk kulturmånad,

ii) att uppmuntra en kulturell dialog såväl inom som utom gemenskapen genom att anordna symposier för överläggningar om frågor av gemensamt kulturellt intresse,

iii) att anordna nyskapande kulturevenemang med stark genomslagskraft som är tillgängliga för medborgarna i allmänhet, särskilt i fråga om kulturarvet, konstnärlig verksamhet och Europas historia, vilka särskilt förenar utbildning, konst och kultur,

iv) att erkänna och framhålla europeiska konstnärliga talanger, särskilt bland ungdomar genom bland annat europeiska utmärkelser inom olika kulturområden: litteratur, översättning, arkitektur, etc.,

v) stöd till projekt, som de behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna godkänt, för bevarande och skydd av kulturarvet av utomordentlig betydelse och som bidrar till att nya idéer, metoder och tekniker utvecklas och sprids på europeisk nivå och som kan beskrivas som "europeiska kulturarvslaboratorier".

Prioriteringarna för dessa evenemang skall fastställas efter samråd med den kommitté som avses i artikel 5 i detta beslut.

Gemenskapens stöd får inte överstiga 60 % av budgeten för ett särskilt kulturevenemang. Stödet får inte vara lägre än 200000 euro per år och inte högre än 1 miljon euro per år för de evenemang som avses i punkt i. För de evenemang som avses i punkterna ii-v, skall motsvarande gränser i de flesta fall inte vara lägre än 150000 euro per år och inte i något fall överstiga 300000 euro per år. De vägledande anslagen till dessa åtgärder bör vara 10 % av programmets finansieringsram.

De tre slag av åtgärder och evenemang som beskrivs i I.1, I.2 och I.3 är antingen vertikala (avser ett kulturområde) eller horisontella (förenar flera kulturområden).

En vägledande beskrivning av dessa angreppssätt återges i bilaga II.

II. Samordning med andra gemenskapsinstrument på kulturområdet

Kommissionen skall säkerställa samordning med andra gemenskapsinstrument som används på det kulturella området genom särskilda kulturåtgärder, samarbetsavtal och särskilda kulturevenemang, framför allt för att främja och organisera samverkan mellan sektorer som har gemensamma eller sammanfallande intressen, till exempel

- kultur och turism (genom kulturturism),

- kultur, utbildning och ungdomsverksamhet (i synnerhet genom att vid grundskolor och gymnasieskolor presentera audiovisuella produkter och multimedieprodukter om den europeiska kulturen, med kommentarer av skapande eller utövande konstnärer),

- kultur och sysselsättning (genom att gynna skapandet av arbetstillfällen inom den kulturella sektorn, särskilt inom de nya kulturområdena),

- kultur och yttre förbindelser,

- kulturstatistik som härrör från ett utbyte på gemenskapsnivå av jämförande statistik,

- kultur och den inre marknaden,

- kultur och forskning,

- kultur och export av kulturföremål.

III. Kommunikation

Mottagare av gemenskapsstöd skall uttryckligen nämna stödet på tydligast möjliga sätt vid all information eller kommunikation i samband med projektet.

IV. Tekniskt stöd och kompletterande insatser

Vid genomförandet av Kultur 2000-programmet får kommissionen utnyttja organisationer som ger tekniskt stöd, för vilka finansiering planeras inom den totala finansieringen för programmet; finansieringen får dock inte överstiga 3 % av den totala finansieringen. Kommissionen får även under samma förutsättningar utnyttja experter eller nätverk av experter.

Kommissionen kan dessutom göra utvärderingar samt organisera seminarier, sammankomster eller andra expertmöten som kan vara till hjälp vid genomförandet av Kultur 2000-programmet. Kommissionen kan även organisera insatser för information, offentliggörande och spridning.

V. Kontaktpunkter

Kommissionen och medlemsstaterna skall på frivillig grund organisera och intensifiera det ömsesidiga informationsutbyte som behövs för att genomföra Kultur 2000-programmet, genom kulturella kontaktpunkter som skall vara ansvariga för att

- främja programmet,

- underlätta tillträde till programmet och uppmuntra deltagande i dess verksamhet av största möjliga antal yrkesverksamma och aktörer på kulturområdet genom att information om programmet får verklig spridning,

- tillhandahålla en effektiv koppling mellan de olika institutioner som stöder kulturen i medlemsstaterna och därmed bidra till att insatserna inom ramen för Kultur 2000-programmet och de nationella stödinsatserna kompletterar varandra,

- tillhandahålla information och kontakter mellan aktörer på lämplig nivå som deltar i Kultur 2000-programmet och aktörer som deltar i andra gemenskapsprogram som är öppna för kulturella projekt.

VI. Övergripande budgetfördelning

VI.1 Vid inledningen, och senast den 1 mars varje år, skall kommissionen förelägga kommittén en förhandsfördelning av budgetresurserna efter typ av åtgärd och därvid ta hänsyn till de mål som anges i artikel 1 i detta beslut.

VI.2 Tillgängliga medel skall fördelas internt i enlighet med följande vägledande riktlinjer:

a) Anslagen till särskilda nyskapande och/eller experimentella åtgärder bör inte överstiga 45 % av den årliga budgeten för Kultur 2000-programmet.

b) Anslagen till integrerade åtgärder som ingår i fleråriga strukturerade kultursamarbetsavtal bör inte vara lägre än 35 % av den årliga budgeten för Kultur 2000-programmet.

c) Anslagen till särskilda kulturevenemang med en europeisk och/eller internationell dimension bör vara cirka 10 % av den årliga budgeten för Kultur 2000-programmet.

d) Övriga utgifter, inbegripet kostnader för kontaktpunkterna, bör vara cirka 10 % av den årliga budgeten för Kultur 2000-programmet.

VI.3 Alla procenttal ovan är vägledande och kan anpassas av kommittén i enlighet med förfarandet i artikel 4 i detta beslut.

BILAGA II

VÄGLEDANDE BESKRIVNING AV DET VERTIKALA OCH DET HORISONTELLA ANGREPPSSÄTTET

De tre åtgärderna i Kultur 2000-programmet är antingen vertikala (rör ett kulturområde) eller horisontella (förenar flera kulturområden).

Dessa kan ses ungefär som följer:

I. Vertikalt angreppssätt

Detta innebär en inriktning på ett enskilt område med hänsyn tagen till varje kulturområdes särskilda behov, bland annat

a) inom följande områden: musik, dans och teater, bildkonst och arkitektur samt vid andra konstnärliga uttrycksformer, t. ex. multimedia, fotografi, barnkultur och gatukonst; detta angreppssätt bör i enlighet med varje kulturområdes särdrag

i) främja utbyte och samarbete mellan kulturutövare,

ii) stödja rörlighet för konstnärer och deras verk i Europa,

iii) förbättra möjligheterna till utbildning och vidareutbildning, särskilt i samband med ökad rörlighet för personer som är verksamma på kulturområdet, (inklusive lärare och studerande),

iv) uppmuntra kreativitet och ge stöd till genomförandet av verksamheter till förmån för europeiska konstnärer och deras verk inom de ovan nämnda sektorerna i Europa samt främja en dialog och ett utbyte med andra världskulturer,

v) stödja initiativ som använder kreativiteten som ett sätt att åstadkomma social integration.

b) När det gäller böcker, läsning och översättning, syftar detta angreppssätt till att

i) uppmuntra utbyte och samarbete mellan institutioner och/eller enskilda från de olika medlemsstaterna och andra länder som deltar i programmet samt med tredje land,

ii) öka medvetenheten om och spridningen av litterära verk och kunskapen om Europas folks historia genom stöd till översättning av skönlitteratur, drama och facklitteratur, särskilt på de mindre språken inom Europeiska unionen och språken i länderna i Central- och Östeuropa,

iii) uppmuntra rörlighet och vidareutbildning för personer som arbetar med böcker och läsning,

iv) främja intresset för böcker och läsning, särskilt bland ungdomar och mindre gynnade grupper i samhället.

Villkoret i det första stycket i punkt I.1 i bilaga I om det lägsta antalet aktörer som krävs från deltagande stater för att kunna lägga fram ett projekt inom ramen för Kultur 2000-programmet får anpassas för att beakta de särskilda behov som finns när det gäller översättning av skönlitteratur.

c) När det gäller kulturarv som är av europeisk betydelse, särskilt immateriellt och materiellt kulturarv, liksom flyttbart och stationärt kulturarv (museer och samlingar, bibliotek, arkiv, inbegripet fotoarkiv, audiovisuella arkiv som innehåller kulturella verk), arkeologiskt kulturarv och vattenkulturarv, arkitektoniskt kulturarv, samtliga kulturplatser och kulturlandskap (kultur- och naturföremål), syftar detta angreppssätt till att

i) uppmuntra samarbetsprojekt som syftar till bevarande och restaurering av det europeiska kulturarvet,

ii) uppmuntra ett utökat internationellt samarbete mellan institutioner och/eller aktörer, för att bidra till utbyte av know-how och goda lösningar för att bevara och skydda kulturarvet,

iii) förbättra tillgången till kulturarv med en europeisk dimension och uppmuntra ett aktivt deltagande från allmänheten, särskilt barn, ungdomar, kulturellt missgynnade, landsbygdsbor och invånare i Europeiska gemenskapens randområden,

iv) uppmuntra rörlighet och utbildning om kulturarvet för personer som arbetar inom kultursektorn,

v) uppmuntra internationellt samarbete för att utveckla nya tekniker och nytänkande inom de olika kulturområdena och för att bevara traditionellt hantverk och traditionella hantverksmetoder,

vi) beakta kulturarvsfrågor i annan gemenskapspolitik och i andra gemenskapsprogram,

vii) uppmuntra samarbete med tredje länder och relevanta internationella organisationer.

De särskilda behov de olika delarna av kulturlivet har (dans och teater, bildkonst, böcker och läsning, kulturarv osv.) skall beaktas på ett väl avvägt sätt när medlen fördelas.

II. Horisontellt angreppssätt

Detta angreppssätt syftar till att främja synergi och utveckla kulturellt skapande, både genom att gynna sektorsövergripande verksamheter som innefattar flera kulturområden och genom att stödja gemensamma aktiviteter som omfattar olika gemenskapsprogram och politikområden (särskilt sådana som rör utbildning, ungdom, yrkesutbildning, sysselsättning osv.).

De vägledande anslagen till dessa åtgärder skall vara 10 % av programmets finansieringsram.