Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Utfärdad: 1976-06-03

[Upphävd g. (F 2010:698).]

SFS 2010:698

En konstnär som tidigare beviljats inkomstgaranti för att han eller hon står för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv, utses årligen under sin återstående livstid åter till innehavare av inkomstgaranti, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Styrelsen för Sveriges författarfond utser innehavare när det gäller dramatiker, författare, översättare och kulturjournalister. Konstnärsnämnden utser innehavare när det gäller övriga konstnärer.

SFS 2010:698

Inkomstgaranti utgår för ett helt kalenderår med det belopp som motsvarar fem gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken vid kalenderårets ingång. Beloppet minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett prisbasbelopp och med 75 procent av årsinkomsten i övrigt.

SFS 2010:1653

Med årsinkomst förstås den fastställda förvärvsinkomsten året före det kalenderår inkomstgarantin avser ökad med överskott av kapital eller minskad med underskott av kapital samma år. Avdrag ska ske för den inkomstgaranti som kan ha ingått i den fastställda förvärvsinkomsten.

Har innehavare av inkomstgaranti inte beskattats, inte varit bosatt här i landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det beskattningsår, som den fastställda förvärvsinkomsten avser, ska såsom hans eller hennes årsinkomst räknas hans eller hennes faktiska inkomst under samma beskattningsår med avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri.

Visar innehavare av inkomstgaranti, att hans eller hennes inkomster under kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin kan väntas uppgå till väsentligt lägre belopp än som följer av första eller andra stycket, ska det lägre beloppet anses som hans eller hennes årsinkomst.

SFS 2011:1439

I fall som avses i 4 § andra eller tredje stycket skall särskild ansökan göras på blankett enligt formulär som fastställes av kammarkollegiet. Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

Kammarkollegiet fastställer i övrigt närmare föreskrifter för sådan ansökan.

Inkomstgaranti utbetalas av Kammarkollegiet.

Inkomstgaranti utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av det belopp, som skall utgå för helt kalenderår. Årsbeloppet avrundas till närmast hela krontal, som är jämnt delbart med tolv.

SFS 2001:825

Avlider innehavare av inkomstgaranti, upphör denna att utgå från och med månaden därefter.

Har inkomstgaranti beräknats enligt 4 § tredje stycket och har innehavaren varit bosatt i landet hela det kalenderår under vilket inkomstgarantin utgår, ska inkomstgarantins storlek omprövas, när beslut om slutlig skatt för kalenderåret har fattats av Skatteverket.

Vid omprövningen ska innehavarens årsinkomst för kalenderåret beräknas på det sätt som anges i 4 § första stycket.

Har innehavaren av inkomstgaranti för kalenderåret uppburit högre belopp än det, vartill inkomstgarantin har fastställts enligt andra stycket, och har han eller hon utsetts till innehavare av inkomstgaranti även för följande kalenderår ska på denna inkomstgaranti avräknas vad han eller hon uppburit för mycket.

Fastställs inkomstgarantin vid omprövningen till högre belopp än det som har utbetalats under kalenderåret, ska skillnaden utges till innehavaren.

SFS 2011:1439

[ Upphävd genom F (2001:825).]

SFS 2001:825

Andra beslut enligt denna förordning än beslut enligt 2 § fattas av Kammarkollegiet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 2 § första stycket får dock inte överklagas.

SFS 2018:935

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:504

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1976.

Genom förordningen upphäves kungörelsen (1964:526) om konstnärsbelöningar. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande dels i fråga om konstnärsbelöning för kalenderåret 1976, dels i vad avser 8 § i fråga om konstnärsbelöning enligt den upphävda kungörelsen.

Den som innehar konstnärsbelöning för kalenderåret 1976 har rätt att för tid därefter få inkomstgaranti för konstnärer enligt denna förordning. Därvid äger 2 § andra stycket motsvarande tillämpning.

SFS 1984:587

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984.

SFS 1992:1262

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1995:230

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats av Kammarkollegiet före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 2000:924

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:825

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2001.

SFS 2003:918

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2010:698

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1653

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan.2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2011:1439

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

SFS 2018:935

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.