Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer

Denna förordning upphör enligt F (2019:1269) att gälla d. 1 mars 2020.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2019:1269).

Utfärdad: 1976-06-03

Allmänna föreskrifter

Konstnär kan få bidrag av statsmedel enligt föreskrifterna i denna förordning.

En dramatiker, författare, översättare eller kulturjournalist kan få bidrag om han skriver på svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige.

Annan konstnär kan få bidrag om han har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet.

SFS 1993:1453

Bidrag kan ej utgå till den som deltar i grundläggande konstnärlig utbildning.

Bidrag kan utgå i form av konstnärsbidrag, projektbidrag eller långtidsstipendier.

SFS 1991:925

Frågor om konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier prövas av följande bidragsmyndigheter, nämligen

  1. styrelsen för Sveriges författarfond i vad avser dramatiker, författare, översättare och kulturjournalister samt

  2. Konstnärsnämnden i vad avser andra konstnärer.

SFS 1992:462

Närmare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning meddelas av bidragsmyndigheterna var och en för sitt verksamhetsområde.

Bidragsmyndigheterna skall fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med varandra och med statens kulturråd i frågor som rör principerna för bidrag enligt denna förordning.

Konstnärsbidrag

Konstnärsbidrag kan utgå för att ge aktiv konstnär en sådan ekonomisk trygghet under viss tid att han kan ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning utan avbrott eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.

Konstnärsbidrag kan utgå för att ge konstnär skydd av pensionskaraktär.

Konstnärsbidrag kan utgå till efterlevande till konstnär, som har haft bidrag av pensionskaraktär, annat större bidrag eller stipendium under längre tid eller som har varit innehavare av konstnärsbelöning eller inkomstgaranti för konstnär.

I mån av tillgång på medel kan konstnärsbidrag utgå även för att tillgodose annat behov hos konstnär än som avses ovan i denna paragraf.

Konstnärsbidrag kan utgå till två eller flera konstnärer som samverkar.

Konstnärsbidrag kan utgå till samma konstnär utan omprövning för högst fem år i sänder. Konstnärsbidrag av pensionskaraktär och konstnärsbidrag till efterlevande får dock bestämmas att utgå tills vidare.

[har upphävts genom förordning (1989:501).]

SFS 1989:501

Vid fördelningen av konstnärsbidrag till aktiva konstnärer skall hänsyn tagas till såväl konstnärlig kvalitet som mottagarens behov av ekonomiskt bidrag. Därvid är det viktigt att konstnärer som är bosatta i olika delar av landet och företrädare för olika konstnärliga genrer, stilar och tekniker kommer i fråga.

Projektbidrag

Projektbidrag kan utgå till målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete av mer kostnadskrävande natur. Sådant bidrag bör avse avgränsat projekt. Dessutom fordras att projektet

antingen kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområdet

eller är ett försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet till nya områden i samhället.

Permanent finansiering av konstnärlig verksamhet får ej ske genom projektbidrag.

Projektbidrag skall utgå till kostnader som är direkt förenade med det konstnärliga utvecklingsarbetet, inbegripet ersättning för konstnärens egen arbetsinsats. Om projektbidrag utgår samtidigt som mottagaren får konstnärsbidrag, skall projektbidragets storlek avvägas med hänsyn härtill.

[har upphävts genom förordning (1982:602).]

SFS 1982:602

Projektbidrag kan utgå till en konstnär eller till konstnärer som samverkar eller till en eller flera konstnärer som samverkar med en eller flera andra yrkesutövare.

Övriga föreskrifter

Rubriken införd g. SFS1976-0528

Långtidsstipendium kan utgå för att ge en aktiv konstnär, som under längre tid dokumenterat konstnärlig verksamhet av god kvalitet, arbetsmässig trygghet för att utveckla denna verksamhet.

SFS 1991:925

Långtidsstipendium utgår till samma konstnär för högst tio år i sänder.

SFS 1991:925

Långtidsstipendium utgår med ett årligt belopp motsvarande tre prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1654

De organ som avses i 5 § får besluta att långtidsstipendiet ska upphöra om stipendiaten

  1. upphör med sin konstnärliga verksamhet,

  2. antar anställning tills vidare med mer än halvtidstjänstgöring,

  3. får inkomstgaranti enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer eller något annat med allmänna medel finansierat stipendium som, under återstoden av stipendietiden, utgår med ett årligt belopp motsvarande minst ett och ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, eller

  4. erhåller sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1654

Långtidsstipendier

Rubriken har denna placering enl. SFS1976-0528

Konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier utgår efter ansökan av den som önskar erhålla sådant bidrag. Ansökan görs på blankett enligt formulär som bidragsmyndigheten fastställer.

Konstnärsbidrag och långtidsstipendier kan beviljas även utan ansökan.

SFS 1991:925

Talan får ej föras mot beslut enligt denna förordning.

SFS 1991:925

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:528

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1976.

Har stipendiemyndigheten enligt de före den 1 juli 1976 gällande bestämmelserna om konstnärsstipendier utdelat stort arbetsstipendium eller stipendium av pensionskaraktär med beslut att mottagaren skall komma i fråga för sådant stipendium även för tiden efter utgången av juni 1976, skall mottagaren i stället för stipendiet tilldelas ett konstnärsbidrag enligt denna förordning med lägst motsvarande belopp och för minst samma tid som avsågs med stipendiet enligt de angivna äldre bestämmelserna.

SFS 1982:602

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

Föreskrifterna i 11 § tillämpas första gången i fråga om konstnärsbidrag för kalenderåret 1983.

SFS 1989:501

11 § förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1989.

SFS 1991:925

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1992:462

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1993:1453

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 2010:1654

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter i 19 § gäller fortfarande i fråga om långtidsstipendium som avser tid före ikraftträdandet.