Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

Utfärdad: 1982-06-17

Staten anvisar årligen medel som ersättning åt bild- och formkonstnärer för att konstnärliga verk av deras hand i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt (visningsersättning).

Visningsersättningen tillförs en fond, kallad Sveriges bildkonstnärsfond.

Frågor om fonden och dess användning handläggs av en styrelse inom Konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Närmare bestämmelser om styrelsen finns i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden.

Kostnaderna för styrelsens verksamhet ska betalas med medel ur fonden, om inte annat beslutas av regeringen.

SFS 2008:267

Medel ur fonden får användas dels till ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet, dels till andra ändamål som berör verksamhet inom bildkonstens område.

SFS 1985:529

Ersättning från fonden kan lämnas till bild- och formkonstnär som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatt i landet.

Ersättning får även lämnas till bild- och formkonstnär som vistas tillfälligt i landet inom ramen för internationellt konstnärsutbyte.

SFS 1997:840

Ersättning utgår efter ansökan men kan utgå även utan ansökan.

Beslut av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond enligt denna förordning får inte överklagas.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.

Bestämmelser om individuell visningsersättning finns i förordningen (1996:1605) om individuell visningsersättning.

SFS 1996:1604

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:600

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

SFS 1985:529

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1985.

SFS 1996:1604

Denna örordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:840

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 1997:1154

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2008:267

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.