Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

Denna förordning har enligt förordning (1997:74) upphört att gälla den 1 april 1997.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen skall enligt F 1999:790 fortfarande gälla i fråga om ansökningar om bidrag som kommit in till länsstyrelsen före utgången av år 1996, om åtgärden är utförd och ansökan om utbetalning av bidrag kommit in till länsstyrelsen senast den 1 juli 2000.

Utfärdad den 24 maj 1995.
Utkom från trycket den 7 juni 1995

Omtryckt i SFS 1995:594

1 §

Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel statligt bidrag till kostnader för konstnärlig utsmyckning eller gestaltning vid nybyggnad, ombyggnad eller förbättring av hyres- och bostadsrättshus.

SFS 1989:467

2 §

upphävd genom

SFS 1993:566

3 §

Bidrag får inte lämnas om arbetet med den konstnärliga utsmyckningen eller gestaltningen har påbörjats innan ansökan om bidrag ges in.

SFS 1993:566

4 §

Bidrag lämnas med 40 procent av skälig kostnad för utsmyckningen eller gestaltningen, dock med högst 16 kronor 70 öre per kvadratmeter bruksarea för våningsplan ovan mark, till den del planet innehåller bostäder.

För resterande kostnad kan tillägg göras i bidragsunderlaget vid nybyggnad, ombyggnad eller förbättring av bostäder enligt 11 a § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, enligt 13 § förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus samt enligt 11 § förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder som avser bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

SFS 1993:566

5 §

Ansökan om bidrag skall lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet är belägen som avses med ansökan. Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av Boverket. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som verket föreskriver.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

SFS 1995:594

6 §

Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall länsstyrelsen ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna.

SFS 1993:1122

7 §

upphävd genom

SFS 1993:566

8 §

Länsstyrelsen beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare.

Bidraget betalas ut sedan åtgärderna utförts. Boverket sköter utbetalningen.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utbetalning av bidrag.

SFS 1995:594

9 §

Länsstyrelsen skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

SFS 1993:1122

10 §

Länsstyrelsens beslut om bidrag enligt denna förordning får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

SFS 1993:1122

11 §

upphävd genom

SFS 1993:1122

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:316

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987.

SFS 1997:74

(Utkom d. 4 mars 1977.)

SFS 1999:790

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.