Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

Denna förordning upphör enligt F (2019:1269) att gälla d. 1 mars 2020.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2019:1269).

Utfärdad: 1989-06-08

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning lämnas föreskrifter om statsbidrag för vissa särskilda insatser på kulturområdet.

2 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av konstnärsnämnden. Bidrag får lämnas utan att någon ansökan gjorts.

3 §

En författare kan få bidrag om han skriver på svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige. Annan konstnär kan få bidrag om han har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet.

Bidrag för deltagande i internationellt kulturutbyte enligt 5 a § får lämnas även till en utländsk konstnär för vistelse i Sverige.

SFS 1993:1457

Särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister

4 §

Bidrag kan lämnas till tonsättare och andra upphovsmän på musikområdet samt fonogramartister.

Ändamålet med sådant bidrag skall i första hand vara att ge mottagaren arbetsmässig trygghet.

Särskilda insatser på filmområdet

5 §

Bidrag kan lämnas till projekt på filmområdet.

Sådant bidrag bör företrädesvis avse något eller några av följande ändamål:

  1. startbidrag till unga filmare,

  2. bidrag till film- och videoexperiment för att i mindre skala pröva en idé,

  3. bidrag till författare av manus till icke kommersiell, konstnärligt syftande film.

Särskilda insatser för delägande i internationellt kulturutbyte

Rubriken införd g. SFS1989-0500

5 a §

Bidrag kan lämnas till en enskild konstnär på bild-, form-, ton- eller scenkonstens område för deltagande i internationellt kulturutbyte.

SFS 1992:463

Övriga bestämmelser

6 §

Beslut av konstnärsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

7 §

Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av konstnärsnämnden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:500

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989, då förordningen (1988:745) om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister skall upphöra att gälla.

SFS 1992:463

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1993:1457

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.