Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet

Denna förordning upphör enligt F (2020:337) att gälla den 30 juni 2020.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2020:337).

Utkom från trycket den 24 november 1998
Utfärdad den 12 november 1998.

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet.

Statsbidrag får lämnas till sådana utställare som

  1. huvudsakligen utan vinstsyfte bedriver en fortlöpande utställningsverksamhet av samtida bild- och formkonst,

  2. bedriver sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler till vilka allmänheten har god tillgång,

  3. i sin verksamhet huvudsakligen ställer ut verk av konstnärer som är verksamma i landet, och

  4. bedriver verksamhet som ägnas bl.a. åt konstbildning med inriktning på nya publikgrupper.

Statsbidrag bör i första hand lämnas till sådana utställare som under en följd av år bedrivit verksamhet som kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

Statsbidrag enligt denna förordning skall ges i form av verksamhetsbidrag.

Ansökan om statsbidrag skall göras hos Statens kulturråd.

Utställare som har fått statsbidrag skall årligen rapportera till Statens kulturråd hur de har använt de statliga medlen.

Om en utställare som har fått statsbidrag upphör med sin verksamhet utan att ha förbrukat statsbidraget skall den del av bidraget som återstår betalas tillbaka på det sätt och inom den tid som Statens kulturråd bestämmer.

Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd.

Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1368

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.