Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

Denna förordning upphör enligt F (2020:337) att gälla den 30 juni 2020.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2020:337).

Utkom från trycket den 24 november 1998
Utfärdad den 12 november 1998.

Statligt utrustningsbidrag får enligt denna förordning ges till sådana sammanslutningar av konstnärer inom bild- och formområdet som har till huvudsakligt syfte att för konstnärlig produktion ställa verkstads- och produktionsresurser till sina medlemmars förfogande (kollektivverkstäder).

Syftet med utrustningsbidraget skall vara att främja konstnärlig utveckling och förnyelse samt att minska konstnärernas omkostnader för framställning av konstverk.

Statligt utrustningsbidrag får lämnas till kollektivverkstäder som

  1. drivs av en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer,

  2. bygger på medlemmarnas egna insatser, och

  3. har stabil organisation och arbetsform.

Ansökan om utrustningsbidrag skall göras hos Statens kulturråd.

En kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag skall rapportera till Statens kulturråd hur medlen har använts.

Om en kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag upphör med sin verksamhet skall den del av bidraget som återstår betalas tillbaka på det sätt och inom den tid som Statens kulturråd bestämmer.

Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd.

Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1370

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.