Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1387) om fonogramersättning

Utfärdad den 19 november 1998.
Utkom från trycket den 1 december 1998

Ersättning av statsmedel skall årligen betalas till upphovsmän som kompensation för att musikaliska verk på fonogram (musikfonogram) och musikaliska verk i tryckt form (musikalier) lånas ut genom folk- och skolbiblioteken (fonogramersättning).

Fonogramersättning skall även betalas till de utövande konstnärer som medverkar på musikfonogram.

Fonogramersättning för utlåning genom folk- och skolbiblioteken skall betalas i mån av medel samt med högst sex kronor per hemlån för utlåning av musikfonogram och med högst tre kronor per hemlån för utlåning av musikalier.

Ersättningen skall betalas varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån för kalenderåret före det år som ersättningen avser. Antalet hemlån skall bestämmas genom årliga stickprovsundersökningar.

Ersättningsrätten gäller endast verk som vid utlåningstillfället omfattas av upphovsrättens giltighetstid eller utövande konstnärers rättigheters giltighetstid enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) fördelar ersättning till upphovsmän och föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) fördelar ersättning till utövande konstnärer.

Fonogramersättning betalas till upphovsmän och utövande konstnärer som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige eller som har sin vanliga vistelseort i landet. STIM och SAMI skall gemensamt besluta hur det belopp som betalas för varje musikfonogram skall fördelas mellan upphovsmannen och den utövande konstnären.

Om flera upphovsmän eller utövande konstnärer medverkar på ett musikfonogram skall ersättningen fördelas inom varje grupp efter de principer som respektive organisation tillämpar vid fördelningen av upphovsrättsliga ersättningar.

Ersättning för utlåning av musikalier med fler än en upphovsman skall fördelas i enlighet med vad som anges i andra stycket.

Efter den ersättningsberättigades död skall lagstiftning om bodelning, arv och testamente tillämpas på ersättningen.

Rätt till fonogramersättning som inte är tillgänglig för lyftning kan inte överlåtas och får därför inte utmätas.

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1387

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.