Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

Utfärdad den 11 november 1999
Utkom från trycket den 7 december 1999

1 §

Allmänna handlingar får utan att de upphör att vara allmänna överlämnas till och tills vidare förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att handlingarna senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos

  1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

  2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

Riksarkivet ska efter att ha inhämtat synpunkter från mottagande organ inom Svenska kyrkan göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas.

SFS 2009:1595

2 §

Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Bilaga

Myndighet eller beslutande församling

Mottagande organ inom Svenska kyrkan

Kyrkokommunala myndigheter på lokal nivå

 

Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan

 

Kyrkokommunala myndigheter på regional nivå

 

Motsvarande stift inom Svenska kyrkan

 

Svenska kyrkans beslutande församlingar:

 
 

– på lokal nivå

 

Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan

 

– på regional nivå

 

Motsvarande stift inom Svenska kyrkan

 

–kyrkomötet

 

Svenska kyrkan

 

Pastor

 

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastor funnits

 

Pastorsämbetet

 

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastorsämbetet funnits

 

Kyrkoherde

 

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där kyrkoherden funnits

 

Kontraktsprost

 

Församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan som motsvarar den församling eller kyrkliga samfällighet eller det stift där kontraktsprosten funnits

 

Biskop

 

Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där biskopen funnits

 

Domkapitel

 

Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där domkapitlet funnits

 

Domkyrkorådet i Lund

 

Svenska kyrkan

 

Kyrkofondens styrelse

 

Svenska kyrkan

 

Kyrkomötets besvärsnämnd

 

Svenska kyrkan

 

Ansvarsnämnden för biskopar

 

Svenska kyrkan

 

Svenska kyrkans centralstyrelse

 

Svenska kyrkan

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:976

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2009:1595

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.