Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1096

Utkom från trycket den 20 december 2002
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i radio- och TV-lagen (1996:844) skall införas två nya paragrafer, 10 kap. 6 a och 6 b §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:55.

Särskild avgift skall betalas till Radio- och TV-verket inom trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft.

Om den särskilda avgiften inte betalas inom den tid som anges i 6 a §, skall Radio- och TV-verket lämna den obetalda avgiften för indrivning. Indrivning skall ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1096

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2003. Den tillämpas även på domar om särskild avgift som har meddelats eller kommer att meddelas enligt lokalradiolagen (1993:120). Domar om särskild avgift som har vunnit laga kraft före den 1 februari 2003 skall vid tillämpningen av 10 kap. 6 a § anses ha vunnit laga kraft samma dag som denna lag träder i kraft.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)