Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:255

Utkom från trycket den 20 april 2006
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 10 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198.

2) Reklam för sådan medicinsk behandling som endast är tillgänglig efter ordination får inte sändas i televisionen såvida det inte är fråga om meddelanden som avses i 8 § och som är tillåtna enligt andra stycket.

2)

Senaste lydelse 1998:1713.

Om ett läkemedelsföretag sponsrar TV-program får sponsringen endast främja företagets namn eller anseende men inte receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som endast är tillgänglig efter ordination.

Försäljningsprogram för läkemedel eller för medicinsk behandling får inte sändas i televisionen.

Bestämmelser om förbud mot vissa slag av marknadsföring av läkemedel finns i läkemedelslagen (1992:859). Av läkemedelslagen följer att bestämmelserna övervakas av Läkemedelsverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:255

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Utbildnings- och kulturdepartementet)