Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:797

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om radio- och TV-lagen (1996:844)2)

1)

Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28, rskr. 2005/06:323.

2)

Senaste lydelse av 9 kap. 7 § 2001:1046 9 kap. 9 § 2001:1046 9 kap. 10 § 2001:1046.

dels att 9 kap. 7, 9 och 10 §§ skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 9 kap. 11 och 12 §§ skall betecknas 9 kap. 9 och 10 §§,

dels att 3 kap. 2 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 9 § och 13 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 7 §, av följande lydelse.

3) Villkor för sändningstillstånd får även avse skyldighet att

3)

Senaste lydelse 1998:1713.

 1. sända program till hela landet eller till en viss del av landet,

 2. sända under en viss minsta tid,

 3. samtidigt sända ett visst minsta antal program i varje område,

 4. bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för syn- eller hörselskadade enligt 2 kap. 1 § andra stycket,

 5. utforma sändningar på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för funktionshindrade,

 6. bereda utrymme för sändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen,

 7. använda en viss sändningsteknik samt samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor,

 8. använda vissa radiosändare,

 9. ta hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen,

 10. iaktta bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket om beriktigande även i fråga om ljudradion,

 11. sända genmälen,

 12. i programverksamheten respektera den enskildes privatliv,

 13. sända ett mångsidigt programutbud,

 14. regionalt sända och producera program,

 15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det,

 16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att de inte endast kan tas emot av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och

 17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt lämna planen till regeringen och till den myndighet som regeringen bestämmer.

4) På begäran av Radio- och TV-verket skall den som sänder TV-program över satellit lämna upplysningar om vem som äger företaget och på vilket sätt verksamheten finansieras.

4)

Senaste lydelse 2001:1046.

På begäran av Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Konsumentombudsmannen skall den som bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen tillhandahålla myndigheterna de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen samt de villkor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

5) Den som åsidosätter de bestämmelser som anges i denna paragraf får föreläggas att följa bestämmelserna. Ett föreläggande får förenas med vite. Detta gäller bestämmelser om

5)

Senaste lydelse 2001:272.

 1. närradiosändningars och lokalradiosändningars innehåll samt skyldighet att i lokalradio sända eget material och program med lokal anknytning (5 kap. 11 § 2 och 3, 6 kap. 6, 7 och 7 a §§),

 2. beteckningar (6 kap. 9 §),

 3. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala kabelsändarföretag (8 kap. 1, 2 och 4 §§),

 4. skyldighet att lämna vissa upplysningar till Radio- och TV-verket (9 kap. 4–6 §§),

 5. skyldighet att lämna inspelning (9 kap. 8 §),

 6. varning (6 kap. 2 §),

 7. skyldighet att årligen rapportera till Granskningsnämnden för radio och TV (9 kap. 9 §), eller

 8. skyldighet att lämna upplysningar och handlingar enligt 9 kap. 7 §.

Föreläggande enligt första stycket 1, 2 och 5–8 får meddelas av Granskningsnämnden för radio och TV. Föreläggande enligt första stycket 3–5 och 8 får meddelas av Radio- och TV-verket. Föreläggande enligt första stycket 5 och 8 får även meddelas av Konsumentombudsmannen.

6) Beslut av Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket eller Konsumentombudsmannen om förelägganden som har förenats med vite enligt 10 kap. 8 §, 9 § första stycket 1–3 och 6–8 samt 10 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

6)

Senaste lydelse 2001:272.

Förelägganden enligt 10 kap. 8 §, 9 § första stycket 1, 2, 7 och 8 samt 10 § gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:797

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Den skall dock inte tillämpas på sändningar av program som skett före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Utbildnings- och kulturdepartementet)