Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1439

Utkom från trycket den 9 januari 2008
Lag om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 19 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 8 § radio- och TV-lagen (1996:884) i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:1289) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2007/08:KU12, rskr. 2007/08:103.

Den som sänder TV-program över satellit eller med stöd av tillstånd ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, se till

  1. att mer än hälften av den årliga sändningstiden upptas av program av europeiskt ursprung, och

  2. att minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent av programbudgeten avser program av europeiskt ursprung som har framställts av självständiga producenter; en så stor andel som möjligt bör utgöras av program som färdigställts under de närmast föregående fem åren.

Som sändningstid anses i denna paragraf tid då det sänds program med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och programtjänster som avses i 7 kap. 5 § andra stycket. I sändningstiden ska inte heller sändningar av endast text räknas in.

TV-sändningar enligt första stycket och ljudradiosändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program med svenska artister och verk av svenska upphovsmän.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)