Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio

Denna lag upphör att gälla den 31 december 2009.

Utkom från trycket den 11 juni 2008
utfärdad den 22 maj 2008.

Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio.

Bestämmelserna i lagen ska tillämpas i stället för

I fråga om tillstånd att sända lokalradio gäller i övrigt radio- och TV-lagen och övergångsbestämmelserna till lagen (2001:272) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

Tillståndsperiod

Radio- och TV-verket beslutar i frågor om tillstånd att sända lokalradio.

Tillståndsperioden är ett år räknat från den 1 januari 2009.

Radio- och TV-verket får besluta om ytterligare en tillståndsperiod om högst ett år.

Förlängning av tillstånd

En tillståndshavare som vill få sitt tillstånd förlängt ska ansöka om det hos Radio- och TV-verket senast fyra månader före tillståndsperiodens utgång.

Ansöker en tillståndshavare inom den tid som anges i 4 § om förlängning av sitt tillstånd ska detta förlängas med ytterligare en tillståndsperiod, om det inte finns grund för att återkalla tillståndet enligt 11 kap. radio- och TV-lagen (1996:844).

Annat tillstånd än sådant som ursprungligen har meddelats enligt den upphävda lokalradiolagen (1993:120) får inte heller förlängas om

  1. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot villkor som enligt 5 kap. 10 eller 11 § radio- och TV-lagen (1996:844) har förenats med sändningstillståndet,

  2. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot bestämmelsen om eget material i 6 kap. 7 a § radio- och TV-lagen och det inte finns särskilda skäl för att tillståndet ska förlängas, eller

  3. förändringar i tekniken eller i användningen av radiofrekvenser på grund av internationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle meddelas.

Som tillståndshavare enligt 5 § ska också anses den vars sändningsområde efter ändrad indelning enligt 5 kap. 14 § radio- och TV-lagen (1996:844) har genomgått endast sådana förändringar att sändningsområdet framstår som väsentligen detsamma som före den ändrade indelningen.

Om Radio- och TV-verket inte avser att medge förlängning av ett sändningstillstånd ska verket senast två månader före tillståndsperiodens utgång meddela tillståndshavaren att tillståndet inte kommer att förlängas.

Sändningarnas innehåll

Har tillståndshavarens ursprungliga tillstånd meddelats enligt den upphävda lokalradiolagen (1993:120) ska denne sända sådana program som framställts särskilt för den egna verksamheten under minst en tredjedel av sändningstiden varje dygn.

Om en tillståndshavare åsidosätter bestämmelsen i 8 § får Granskningsnämnden för radio och TV förelägga denne att följa bestämmelsen. Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte annat beslutas, och får förenas med vite.

Överklagande

Beslut enligt 9 § av Granskningsnämnden för radio och TV om föreläggande som förenats med vite får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:418

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008 och gäller till och med d. 31 dec. 2009.