Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:419

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § radio- och TV-lagen (1996:844) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:106, bet. 2007/08:KU22, rskr. 2007/08:185.

I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

En sändning anses riktad till allmänheten endast om den samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den.

Av 2 § lagen (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio framgår att den lagen ska tillämpas i stället för

  • 5 kap. 6 och 13 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), och

  • punkt 3 a och b i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:272) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:419

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)