Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:498

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 2 § och 10 kap. 7 § radio- och TV lagen (1996:844) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

Av en annons som inte är reklam ska det framgå i vems intresse den sänds. Om reklamidentifiering finns bestämmelser i 9 § marknadsföringslagen (2008:486).

2) En handling som strider mot 7 kap. 3 och 4 §§ samt 10 § första eller tredje stycket ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses utgöra otillbörlig marknadsföring mot konsumenter. En sådan handling kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 2936 §§ marknadsföringslagen.

2)

Senaste lydelse 1998:1713.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:498

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)