Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1341

Utkom från trycket den 19 december 2008
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver1) i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2)

1)

Jfr prop. 2005/06:201, bet. 2005/06:KU40, rskr. 2005/06:367, prop. 2006/07:1, utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48.

2)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

Senaste lydelse av

2 kap. 6 § 2001:611

2 kap. 6 a § 2001:611.

dels att 2 kap. 6, 6 a och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1–5, 10 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska lyda "Begränsat driftsstöd".

3) I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven betydelse

3)

Ändringen innebär bl.a. att ordet "riksspridning" tagits bort ur förteckningen.

Uttryck

Betydelse

Dagstidning

 

En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess egna redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 % av dess totala redaktionella innehåll. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.

 

Högfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt utkommer med sex eller sju nummer per vecka.

 

Medelfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt utkommer med tre till fem nummer per vecka.

 

Lågfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt utkommer med ett eller två nummer per vecka.

 

Utgivningsort

 

Den kommun där tidningens huvudredaktion är belägen.

 

Storstadstidning

 

En dagstidning som har Stockholm, Göteborg eller Malmö som utgivningsort och som under det senaste kalenderåret före det år som stödet avser hade ett redaktionellt innehåll som omfattade minst 30 000 spaltmeter.

 

Blockregion

 

Geografiskt område som framgår av bilagan till förordningen.

 

Upplaga

 

En tidnings medelnettoupplaga.

 

Totalupplaga

 

En tidnings totala distribuerade upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar.

 

Veckovolym

 

Tidningens upplaga multiplicerad med det antal nummer som normalt ges ut per vecka.

 

Annonsandel

 

Andelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår.

 

Andel egna annonser

 

Andelen utrymme av hela tidningsutrymmet under ett år som används för direkt marknadsföring av den egna tidningsutgivande verksamheten.

 

Redaktionellt innehåll

 

Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, under ett kalenderår med undantag av annonsandelen och andelen egna annonser.

 

Täckningsgrad

 

En tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten under de tre senaste kalenderåren. Presstödsnämnden får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska beräknas för en del av utgivningsorten eller för ett annat område än utgivningsorten, om det med hänsyn till verksamhetens inriktning är uppenbart att utgivningsorten inte är tidningens egentliga spridningsområde. Uppstår ett decimaltal när täckningsgraden beräknas, ska detta avrundas till närmaste hela tal.

 

Om det är uppenbart att flera publikationer är att anse som en och samma publikation, trots att de uppfyller kravet på minst 55 % eget redaktionellt innehåll och kommer ut under olika namn, ska Presstödsnämnden vid tillämpningen av denna förordning betrakta publikationen som en.

4) En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

4)

Senaste lydelse 1999:1074.

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska i huvudsak vara abonnerad.

 3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

 4. Dess täckningsgrad får inte överstiga 30 %.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, kan tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas.

5) För en högfrekvent storstadstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med 297 000 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får dock inte överstiga 63 908 000 kr för år 2009, 62 408 000 kr för år 2010 och 60 908 000 kr för år 2011 och åren därefter (maximibelopp).

5)

Senaste lydelse 2001:611.

För övriga högfrekventa tidningar och för medelfrekventa tidningar beräknas det allmänna driftsstödet på motsvarande sätt, men för dessa tidningar är bidragssatsen 235 000 kr och maximibeloppet 16 861 000 kr.

Understiger det allmänna driftsstöd som en hög- eller medelfrekvent tidning är berättigad till enligt andra stycket det driftsstöd som en lågfrekvent dagstidning vid motsvarande upplaga är berättigad till enligt 5 §, ska i stället stödnivån enligt den paragrafen gälla.

En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.

 3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.

 4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår.

 5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett kalenderår.

 6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte räknas med.

6) För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

6)

Senaste lydelse 2001:611.

 • 5 260 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 4 701 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 141 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 3 582 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 2 910 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 239 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 1 679 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

7) För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

7)

Senaste lydelse 2001:611.

 • 6 313 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 5 641 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 969 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 4 298 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 3 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 686 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 2 015 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

8) För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 eller 8 § lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kr.

8)

Senaste lydelse 2001:611.

En dagstidning som inte längre har rätt till fullt driftsstöd på grund av att den överskrider kravet på högsta hushållstäckning är under det första året efter det att sådan rätt upphörde berättigad till tre fjärdedelar av det närmast föregående årets stödbelopp. Under de därpå följande två åren är tidningen, om den inte åter har rätt till fullt driftsstöd, berättigad till hälften respektive en fjärdedel av stödbeloppet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1341

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)