Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1419

Utkom från trycket den 30 december 2008
Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument;
utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1, 25, 26 och 31 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:1, utg. omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131.

1 §

2) I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek lämna exemplar av dokument (pliktexemplar).

2)

Senaste lydelse 2000:663.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och tillhandahållas för forskning och studier.

25 §

3) Pliktexemplar av film, av annat dokument för elektronisk återgivning än sådant som avses i 10 § eller av upptagning av ljudradio- och televisionsprogram ska lämnas till Kungl. biblioteket.

3)

Senaste lydelse 2000:663.

26 §

4) Den som har lämnat pliktexemplar av en film har rätt att återfå filmen och ska ges tillfälle att hämta filmen sedan Kungl. biblioteket har haft skälig tid för att framställa en kopia.

4)

Senaste lydelse 2000:663.

31 §

5) Kungl. biblioteket ska med hjälp av automatisk databehandling föra ett särskilt register över pliktexemplar av videogram som har lämnats till biblioteket. I registret ska ett nummer för varje videogram antecknas. Statens biografbyrå får ha terminalåtkomst till detta register.

5)

Senaste lydelse 2000:663.

Kungl. biblioteket ska underrätta den som har lämnat pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret.

Den som är skyldig att lämna pliktexemplar av videogram till Kungl. biblioteket ska föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och i förteckningen ange de registernummer som de lämnade pliktexemplaren har fått.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1419

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG
Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)