Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:14

Utkom från trycket den 2 februari 2010
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om radio- och TV-lagen (1996:844)

1)

Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:155.

dels att i 12 kap. 4 § orden "Länsrätten i Stockholms län" ska bytas ut mot "Förvaltningsrätten i Stockholm",

dels att i 13 kap. 4 § ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:14

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)