Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:721

Utkom från trycket den 30 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument;
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 § lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

18 §

2) Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska pliktexemplar lämnas i form av en sådan inspelning av programmet som ska göras enligt bestämmelsen.

2)

Senaste lydelse 1996:859.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programföretag får sända med stöd av tillstånd enligt 4 kap. 3 § och 11 kap. 1 § radio- och tv-lagen (2010:696) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag, ska ett pliktexemplar lämnas av varje sändning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram än som avses i andra stycket ska ett pliktexemplar lämnas av varje sändning som ägt rum under högst fyra veckor per kalenderår. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta för vilka veckor som pliktexemplar ska lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:721

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)