Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:933

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 2 kap. 25 § och 3 kap. 20 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.2) ordet "fastighetsdomstolen" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstolen".

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:933

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Maria Eka
(Kulturdepartementet)