Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1119

Utkom från trycket den 28 september 2010
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver1) i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2)

1)

Jfr prop. 2009/10:199, bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308.

2)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

dels att punkt 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1996:1607) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla,

dels att punkt 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1999:1074) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 4 och 6 §§, 2 kap. 1–3 och 12 §§, 4 kap. 5, 7 och 11 §§, 5 kap. 1 § samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 2 a, 2 b och 5 a §§ samt 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Driftsstöd består av allmänt driftsstöd och begränsat driftsstöd.

Driftsstöd får endast användas för att täcka kostnader som är knutna till utgivningen av den dagstidning som stödet har beviljats för.

3) I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

3)

Senaste lydelse 2008:1341.

Uttryck

Betydelse

Dagstidning

 

En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess egna redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 % av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.

 

Högfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med sex eller sju nummer per vecka.

 

Medelfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med tre till fem nummer per vecka.

 

Lågfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka.

 

Utgivningsort

 

Den kommun där tidningens huvudredaktion är belägen.

 

Storstadstidning

 

En dagstidning som har Stockholm, Göteborg eller Malmö som utgivningsort, som normalt kommer ut med sju nummer per vecka och som under det senaste kalenderåret före det år som stödet avser hade ett redaktionellt innehåll som omfattade minst 30 000 spaltmeter.

 

A-region

 

Geografiskt område som framgår av bilagan till förordningen.

 

Upplaga

 

En tidnings medelnettoupplaga.

 

Totalupplaga

 

En tidnings totala distribuerade upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar.

 

Veckovolym

 

Tidningens upplaga multiplicerad med det antal nummer som normalt ges ut per vecka.

 

Annonsandel

 

Andelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår.

 

Andel egna annonser

 

Andelen utrymme av hela tidningsutrymmet under ett år som används för direkt marknadsföring av den egna tidningsutgivande verksamheten.

 

Redaktionellt innehåll

 

Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, under ett kalenderår med undantag av annonsandelen och andelen egna annonser.

 

Täckningsgrad

 

En tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten under de tre senaste kalenderåren. Presstödsnämnden får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska beräknas för en del av utgivningsorten eller för ett annat område än utgivningsorten, om det med hänsyn till verksamhetens inriktning är uppenbart att utgivningsorten inte är tidningens egentliga spridningsområde. Uppstår ett decimaltal när täckningsgraden beräknas, ska detta avrundas till närmaste hela tal.

 

4) En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

4)

Senaste lydelse 2008:1341.

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska i huvudsak vara abonnerad.

 3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

 4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

 5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas.

5) För en hög- eller medelfrekvent dagstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med 235 000 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får dock inte överstiga 16 861 000 kr (maximibelopp).

5)

Senaste lydelse 2008:1341.

En storstadstidning kan utöver det årliga allmänna driftsstödet enligt första stycket berättiga till ett extrastöd som motsvarar en viss procentandel av de nettokostnader som följer av de krav som särskilt ställs på denna tidningskategori i 1 kap. 6 §. Den högsta procentandelen är

 • 90 % för år 2011,

 • 80 % för år 2012,

 • 70 % för år 2013,

 • 60 % för år 2014,

 • 50 % för år 2015, och

 • 40 % för år 2016.

Maximibeloppet för det årliga allmänna driftsstödet och extrastödet är

 • 59 500 000 kr för år 2011,

 • 56 600 000 kr för år 2012,

 • 53 700 000 kr för år 2013,

 • 50 800 000 kr för år 2014,

 • 47 900 000 kr för år 2015, och

 • 45 000 000 kr för år 2016.

Understiger det allmänna driftsstöd som en hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till enligt 2 § första stycket det driftsstöd som en lågfrekvent dagstidning vid motsvarande upplaga berättigar till enligt 5 §, ska i stället stödnivån enligt den paragrafen gälla.

Det sammanlagda allmänna driftsstödet som en hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till enligt 2 § första-tredje styckena eller 2 a § får inte överstiga 40 % av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen.

6) En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

6)

Senaste lydelse 2008:1341.

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.

 3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.

 4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår.

 5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett kalenderår.

 6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

 7. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte räknas med.

Det allmänna driftsstödet som en lågfrekvent dagstidning berättigar till enligt 4 eller 5 § får inte överstiga 75 % av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen.

Frågan om huruvida en tidning uppfyller kraven för driftsstöd, ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks. Bedömningen av om driftsstödet överstiger en viss andel av tidningens rörelsekostnader enligt 2 b eller 5 a § ska dock göras med utgångspunkt i förhållandena under de två kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks.

För nyetablerade dagstidningar och för dagstidningar som kommer ut med fler eller färre nummer i veckan än tidigare får uppgifterna i stället avse den tidsperiod för vilken dessa kan fås. För uppgifter om täckningsgrad och upplaga får den perioden inte vara kortare än sex månader.

7) Ett distributionsföretag får förmedla distributionsstöd endast om företaget skriftligen förbinder sig att uppfylla följande villkor:

7)

Senaste lydelse 2000:1190.

 1. Företaget ska inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution där det finns förutsättning för stödberättigad samdistribution.

 2. För samdistributionen ska företaget tillämpa prissättning enligt 3 för sådana tidningsföretag som har undertecknat en förbindelse enligt 2 § och ger ut tidningar som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För en tidning som kommer ut en gång per vecka gäller vidare att den ska ha minst en procents hushållstäckning i den A-region där tidningens utgivningsort är belägen.

 3. Prissättningen ska vara sådan att storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar. Om det blir väsentliga kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per exemplar, att distributionen av någon av tidningarna leder till mer administrativt arbete än för de andra eller att distributionen av någon av tidningarna leder till särskilda transportkostnader, får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. En sådan prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av ett exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent högre än priset för distribution av ett exemplar av den minst kostnadskrävande tidningen.

 4. Företaget ska hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar

  a) vars upplaga är i huvudsak betald och har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från vad tidningar har i den kategori som tidningen tillhör, och

  b) som vid tiden för samdistributionens början finns tillgängliga på orten.

 5. Företaget ska delge anbud på samdistribution inom ett distributionsområde till samtliga dagstidningar som har undertecknat förbindelse enligt 2 § vid en och samma tidpunkt.

Förbindelsen ska distributionsföretaget ge in till Presstödsnämnden.

Ett distributionsföretag får i samdistributionen distribuera annat än dagstidningar med distributionsstöd om kvaliteten i dagstidningsdistributionen inte försämras.

Förmedlas distributionsstöd av ett postbefordringsföretag ska företaget skriftligen förbinda sig att uppfylla de villkor som anges i 5 § första stycket 2–5.

Distributionsstöd ska inte betalas om ett tidningsföretag får vinst av tidningsdistributionen på ett sätt som uppenbarligen innebär ett kringgående av bestämmelserna om prissättning enligt 5 § första stycket 2 och 3.

Ansökan om stöd enligt denna förordning ska vara skriftlig och ges in till Presstödsnämnden.

Ett tidningsföretag som ansöker om extrastöd enligt 2 kap. 2 § andra stycket ska i ansökan redovisa de nettokostnader som ska ligga till grund för stödet.

Ett tidningsföretag som har beviljats driftsstöd för en dagstidning ska årligen i efterhand lämna in en redovisning till Presstödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt.

Nämnden ska med utgångspunkt i lämnad redovisning kontrollera att användningen av driftsstödet sker i överensstämmelse med denna förordning.

Nämnden ska årligen göra en sammanställning av uppgifterna enligt första och andra styckena. Sammanställningen ska ges in till regeringen och Europeiska kommissionen.

Bilaga

Kommunernas indelning i A-regioner

01 Stockholm/Södertälje: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

02 Norrtälje: Norrtälje.

03 Enköping: Enköping, Håbo.

04 Uppsala: Heby, Knivsta, Uppsala, Östhammar.

05 Nyköping: Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa.

06 Katrineholm: Flen, Katrineholm, Vingåker.

07 Eskilstuna: Eskilstuna, Strängnäs.

08 Mjölby/Motala: Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög.

09 Linköping: Kinda, Linköping, Åtvidaberg.

10 Norrköping: Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik.

11 Jönköping: Habo, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd.

12 Tranås: Aneby, Tranås, Ydre.

13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda: Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda.

14 Värnamo: Gislaved, Gnosjö, Värnamo.

15 Ljungby: Ljungby, Markaryd.

16 Växjö: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult.

17 Västervik: Västervik.

18 Hultsfred/Vimmerby: Hultsfred, Vimmerby.

19 Oskarshamn: Högsby, Mönsterås, Oskarshamn.

20 Kalmar/Nybro: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås.

21 Visby: Gotland.

22 Karlskrona: Karlskrona, Ronneby.

23 Karlshamn: Karlshamn, Olofström, Sölvesborg.

24 Kristianstad: Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge.

25 Hässleholm: Hässleholm, Osby, Perstorp.

26 Ängelholm: Båstad, Ängelholm, Örkelljunga.

27 Helsingborg/Landskrona: Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp.

28 Malmö/Lund/Trelleborg: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.

29 Ystad/Simrishamn: Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad.

30 Eslöv: Eslöv, Hörby, Höör.

31 Halmstad: Halmstad, Hylte, Laholm.

32 Falkenberg/Varberg: Falkenberg, Varberg.

33 Göteborg/Alingsås: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, Öckerö.

34 Uddevalla: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla.

35 Trollhättan/Vänersborg: Grästorp, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg.

36 Borås: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

37 Lidköping/Skara: Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Vara.

38 Falköping: Falköping, Tidaholm.

39 Skövde: Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro.

40 Mariestad: Gullspång, Mariestad, Töreboda.

41 Kristinehamn/Filipstad: Filipstad, Kristinehamn, Storfors.

42 Karlstad: Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Sunne, Torsby.

43 Säffle/Åmål: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål.

44 Arvika: Arvika, Eda, Årjäng.

45 Örebro: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Örebro.

46 Karlskoga: Degerfors, Karlskoga.

47 Lindesberg: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora.

48 Västerås: Hallstahammar, Surahammar, Västerås.

49 Köping: Arboga, Kungsör, Köping.

50 Fagersta: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg.

51 Sala: Sala.

52 Borlänge/Falun: Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter, Vansbro.

53 Avesta/Hedemora: Avesta, Hedemora.

54 Ludvika: Ludvika, Smedjebacken.

55 Mora: Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen.

56 Gävle/Sandviken: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken, Tierp, Älvkarleby.

57 Bollnäs/Söderhamn: Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn.

58 Hudiksvall/Ljusdal: Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig.

59 Sundsvall: Sundsvall, Timrå, Ånge.

60 Härnösand/Kramfors: Härnösand, Kramfors.

61 Sollefteå: Sollefteå.

62 Örnsköldsvik: Örnsköldsvik.

63 Östersund: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund.

64 Umeå: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs.

65 Skellefteå: Malå, Norsjö, Skellefteå.

66 Lycksele: Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele.

67 Piteå: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn.

68 Luleå/Boden: Boden, Jokkmokk, Luleå.

69 Haparanda/Kalix: Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå.

70 Kiruna/Gällivare: Gällivare, Kiruna, Pajala.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1119

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla. Denna förordning gäller till och med den 31 december 2016.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Vid beräkning av driftsstödets andel av rörelsekostnaderna enligt 2 kap. 2 b och 5 a §§ får redovisat underlag för 2009 och 2010 avse de totala rörelsekostnaderna i det bolag som ger ut den dagstidning som stödet har beviljats för.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)