Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1538

Utkom från trycket den 10 december 2010
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om presstödsförordningen (1990:524)1)

1)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

dels att 4 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 2 kap. 16–18 §§, 4 kap. 9 a och 9 b §§, 5 kap. 3 b och 3 c §§, samt närmast före 2 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

Återbetalning och återkrav

Ett tidningsföretag som tagit emot driftsstöd är återbetalningsskyldigt om

  1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta,

  3. stödet har använts i strid med vad som anges i 1 kap. 4 §, eller

  4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 kap. 3 a §.

Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 16 §, ska Presstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

Om det finns särskilda skäl, får Presstödsnämnden helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt 17 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tilllämpliga delar räntelagen (1975:635).

Ett tidningsföretag som tagit emot distributionsstöd och som inte har följt en sådan förbindelse som avses i 2 §, är återbetalningsskyldigt.

Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 9 §, ska Pressstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

Om det finns synnerliga skäl, får Presstödsnämnden efterge krav på återbetalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt 9 a § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Presstödsnämnden får besluta att ett stöd enligt denna förordning tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas.

Om Presstödsnämnden har beslutat om återbetalning av stöd enligt 2 kap. 17 § eller 4 kap. 9 a §, får nämnden göra avdrag på nytt stöd enligt denna förordning (kvittning).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1538

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 16–18 §§ tillämpas endast för driftsstöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.

3. De nya bestämmelserna i 4 kap. 9 b § tillämpas endast för distributionsstöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Eka
(Kulturdepartementet)