Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1880

Utkom från trycket den 21 december 2010
Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12, 20, 28 och 31 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.

12 §

2) Av film som har gjorts tillgänglig för allmänheten här i landet ska ett pliktexemplar lämnas.

2)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Av videogram som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet i minst fem exemplar ska ett pliktexemplar lämnas.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte om annat följer av 13 § eller av vad som föreskrivs om kombinerat material i 16 och 17 §§.

20 §

3) Pliktexemplar av filmer eller dokument för elektronisk återgivning ska lämnas av den som har låtit göra filmerna eller dokumenten tillgängliga för allmänheten här i landet.

3)

Senaste lydelse 1995:1375. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

28 §

    4) Pliktexemplar ska lämnas av

    4)

    Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

  1. annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen än tryckt dagstidning, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket skriften gavs ut,

  2. videogram, så snart som videogrammet har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet, och

  3. skrift i mikroform, film eller annat dokument för elektronisk återgivning än videogram, inom en månad från den dag då dokumentet först gjordes tillgängligt för allmänheten här i landet.

31 §

5) Kungl. biblioteket ska med hjälp av automatisk databehandling föra ett särskilt register över pliktexemplar av videogram som har lämnats till biblioteket. I registret ska ett nummer för varje videogram antecknas.

5)

Senaste lydelse 2008:1419.

Kungl. biblioteket ska underrätta den som har lämnat pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret.

Den som är skyldig att lämna pliktexemplar av videogram till Kungl. biblioteket ska föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och i förteckningen ange de registernummer som de lämnade pliktexemplaren har fått.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1880

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)