Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1558

Utkom från trycket den 23 december 2011
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);
utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:1, utg.omr. 1, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:61.

  1. Den som sänder kommersiell radio och omfattas av punkten 6 ska betala avgift

a) enligt 15–17 §§ i den upphävda lokalradiolagen (1993:120), om tillståndet ursprungligen meddelades före den 1 juli 2001, eller

b) enligt 4 b § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område, om tillståndet ursprungligen meddelades efter den 1 juli 2001.

När Myndigheten för radio och tv tillämpar 17 § andra stycket i den upphävda lokalradiolagen i fråga om den avgift som avses i första stycket a, ska myndigheten för varje tillståndshavare göra en proportionell minskning av avgiften så att det totala avgiftsuttaget per år för samtliga tillstånd minskas med sammanlagt 12 miljoner kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1558

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Myndigheten för radio och tv ska senast den 31 januari 2012 fastställa de belopp som ska betalas under 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)