Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:814

Utkom från trycket den 11 december 2012
Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet;
utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

dels att 23, 24 och 26 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 10, 20, 22, 25 och 29 §§ ska ha följande lydelse.

10 §

Riksarkivet ska främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag.

20 §

Hos Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk verksamhet (Heraldiska nämnden) och ett samarbetsråd för enskilda arkiv.

22 §

Samarbetsrådet för enskilda arkiv ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet.

Samarbetsrådet består av riksarkivarien, som är ordförande, och högst åtta andra ledamöter.

25 §

När ärenden av större vikt handläggs i Heraldiska nämnden ska om möjligt alla ledamöter vara närvarande.

29 §

Andra ledamöter och deras ersättare i samarbetsrådet för enskilda - arkiv än ordföranden utses av riksarkivarien. Bland ledamöterna ska det finnas företrädare för både Riksarkivet och enskilda arkiv.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:814

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)