Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:889

Utkom från trycket den 18 december 2012
Lag om ändring i arkivlagen (1990:782);
utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 § arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:66.

12 §

Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

  1. lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, eller

  2. särskilt beslut av regeringen.

Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

För myndigheter under riksdagen finns särskilda bestämmelser om när de får avhända sig allmänna handlingar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:889

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON
Maria Eka
(Kulturdepartementet)