Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:553

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i arkivlagen (1990:782);
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i arkivlagen (1990:782) ska införas en ny paragraf, 17 §, samt närmast före 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

Särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

17 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av den statliga arkivmyndigheten.

När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana uppgifter som avses i första stycket tillämpas denna lags bestämmelser om den statliga arkivmyndigheten. Detta gäller dock inte i fråga om tillsyn.

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över kommunala arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:553

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)