Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1056

Utkom från trycket den 17 december 2013
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);
utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696)

1)

Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73.

dels att 6 kap. 2 § och 18 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a § och 15 kap. 5 a och 9 a §§, samt närmast före 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a § och 15 kap. 5 a och 9 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplacering av

  1. alkoholdrycker och tobaksvaror,

  2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

  3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination, eller

  4. modersmjölksersättning.

Begränsningar för företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning

Om ett företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning sponsrar ett program i en tv-sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv får sponsringen inte främja användningen av modersmjölksersättning utan bara företagets övriga produkter och dess anseende.

Reklam för modersmjölksersättning

Bestämmelser om förbud mot reklam för modersmjölksersättning finns i lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Reklam för modersmjölksersättning

Bestämmelser om förbud mot reklam för modersmjölksersättning finns i lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Sponsring av modersmjölksersättning

Om ett företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning sponsrar ett program i en ljudradiosändning får sponsringen inte främja användningen av modersmjölksersättning utan bara företagets övriga produkter och dess anseende.

2) Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som lämnats av regeringen att sända ljudradio får återkallas om

2)

Senaste lydelse 2012:702.

  1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 4–6 och 12 §§, 6 kap. 1, 2 § första stycket och andra stycket 1–3, 3 och 4 §§, 7 kap. 1, 2 och 3–8 §§, 8 kap. 1–13 och 14 §§, 14 kap. 1–3 §§ eller 15 kap. 1–5, 6–9 och 10 §§, eller

  2. ett villkor som förenats med tillståndet med stöd av 4 kap. 8–11 §§ eller 11 kap. 3 § har åsidosatts på ett väsentligt sätt.

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som getts av regeringen att sända ljudradio får ändras till att avse annat sändningsutrymme, om

  1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna medges, eller

  2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1056

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)