Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1132

Utkom från trycket den 27 december 2013
Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt;
utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:1, utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112.

Avgift för fastställande av åldersgräns enligt denna lag ska tas ut med

  1. grundavgift 200 kronor,

  2. tidsavgift 17 kronor per spelminut vid normal visningshastighet, dock minst 200 kronor, och

  3. avgift för varje tillståndskort utöver det första med 550 kronor.

Tidsavgift tas inte ut om en framställning i en film till väsentlig del är dokumentär.

Om en framställning i en film har en speltid under trettio minuter vid normal visningshastighet, tas en avgift ut för varje tillståndskort utöver det första med 250 kronor eller, om speltiden understiger fem minuter, med 40 kronor.

Om en framställning i en film endast ska visas vid en filmfestival eller ett annat konstnärligt eller ideellt evenemang, får Statens medieråd medge befrielse från avgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1132

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)