Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1137

Utkom från trycket den 27 december 2013
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver1) att 2 kap. 1, 35, 8, 10 och 11 §§ presstödsförordningen (1990:524)2) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2013/14:1, utg. omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr 2013/14:112.

2)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

3) En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

3)

Senaste lydelse 2010:1119.

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska i huvudsak vara abonnerad.

 3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

 4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

 5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas.

4) En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

4)

Senaste lydelse 2010:1119.

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.

 3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.

 4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår.

 5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett kalenderår.

 6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

 7. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte räknas med.

5) För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

5)

Senaste lydelse 2008:1341.

 • 5 260 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 4 701 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 141 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 3 582 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 2 910 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 239 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 1 679 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som Presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 679 000 kr.

6) För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

6)

Senaste lydelse 2008:1341.

 • 6 313 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 5 641 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 969 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 4 298 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 3 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 686 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 2 015 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som Presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 015 000 kr.

Begränsat driftsstöd kan också lämnas för en dagstidning om tidningen uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd utom den om högsta täckningsgrad, om tidningen har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på

 1. finska och utgivningsorten är Haparanda, Kalix, Överkalix eller Övertorneå kommun,

 2. samiska och utgivningsorten är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för samiska enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,

 3. meänkieli och utgivningsorten är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för meänkieli enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, eller

 4. fler än ett av språken finska, samiska eller meänkieli och utgivningsorten är en kommun som anges i 1–3.

Presstödsnämnden får bestämma att stöd enligt första stycket 2–4 kan lämnas även om utgivningsorten inte är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för samiska eller meänkieli om det är uppenbart att tidningens spridningsområde innefattar ett sådant förvaltningsområde.

7) För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kr.

7)

Senaste lydelse 2008:1341.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kr.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på fler än ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 5 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 686 000 kr.

  En tidning vars redaktionella innehåll inte i huvudsak är skrivet på svenska ska i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning, om tidningen

 1. uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning,

 2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,

 3. har sin huvudredaktion i Sverige, och

 4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli gäller inte första stycket 4. Driftsstöd lämnas dock bara för den abonnerade upplaga som i huvudsak distribueras inom Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1137

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)