Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:694

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 2 kap. 5 § kulturmiljölagen (1988:950)2) orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 2002:620. Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548 2 kap. 5 § 2013:548.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:694

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)