Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:301

Utkom från trycket den 5 juni 2015
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver1) att 1 kap. 2 och 7 §§, 2 kap. 3–5, 7, 8 och 17 §§, 4 kap. 2–6 och 9 a §§ och 5 kap. 1, 3 a, 3 c, och 5 §§ presstödsförordningen (1990:524) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195.

Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning ska ansöka om det. Presstödsnämnden vid Myndigheten för radio och tv (presstödsnämnden) prövar ansökningarna. Presstödsnämnden beslutar också i övriga frågor enligt denna förordning.

2) Om det är uppenbart att flera publikationer är att anse som en och samma publikation, trots att de uppfyller kravet på minst 55 % eget redaktionellt innehåll och kommer ut under olika namn, ska presstödsnämnden vid tillämpningen av denna förordning betrakta publikationen som en.

2)

Senaste lydelse 2008:1341.

3) En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

3)

Senaste lydelse 2013:1137.

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.

 3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av presstödsnämnden fastställt lägsta pris.

 4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår.

 5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett kalenderår.

 6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

 7. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte räknas med.

4) För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

4)

Senaste lydelse 2013:1137.

 • 5 260 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 4 701 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 141 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 3 582 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 2 910 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 239 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 1 679 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 679 000 kr.

5) För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

5)

Senaste lydelse 2013:1137.

 • 6 313 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 5 641 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 969 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 4 298 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 3 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 686 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 2 015 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 015 000 kr.

Begränsat driftsstöd kan lämnas för en dagstidning som uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftstöd utom den om högsta täckningsgrad, om täckningsgraden på grund av geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga.

6) Begränsat driftsstöd kan också lämnas för en dagstidning som uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd utom den om högsta täckningsgrad, om tidningen har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på något eller några av språken finska, samiska eller meänkieli och tidningens utgivningsort är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för något av språken enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

6)

Senaste lydelse 2013:1137.

Presstödsnämnden får bestämma att stöd enligt första stycket får lämnas även om tidningens utgivningsort inte är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för något av de språk tidningen skriver på, om det är uppenbart att tidningens spridningsområde innefattar ett sådant förvaltningsområde.

7) Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 16 §, ska pressstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

7)

Senaste lydelse 2010:1538.

Om det finns särskilda skäl, får presstödsnämnden helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

  8) Tidningsföretag ska för att få distributionsstöd skriftligen förbinda sig att

  8)

  Senaste lydelse 1996:1607.

 1. avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning inom alla områden där stödberättigad samdistribution förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den egna tidningen kan medfölja, och

 2. överlämna hela distributionsarbetet till postbefordringsföretaget respektive distributionsföretaget i varje område där tidningen deltar i stödberättigad samdistribution.

Presstödsnämnden får medge att ett distributionsföretag som underentreprenör anlitar ett tidningsföretag eller ett företag som ägs av eller ingår i en koncern med tidningsföretag. Medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för en sådan ordning och under förutsättning att

 1. övriga tidningsföretag som deltar i samdistributionen inom distributionsområdet godtar att underentreprenören anlitas, och

 2. distributionsföretaget och underentreprenören samtycker till att dessa övriga tidningsföretag efter framställning till presstödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution.

9) Två distributionsföretag får samtidigt svara för stödberättigad samdistribution inom ett distributionsområde, om presstödsnämnden medger det.

9)

Senaste lydelse 1993:1739.

Ett postbefordringsföretags särskilda tidningsutdelningsturer, med undantag av lantbrevbäringsturerna, anses i detta sammanhang som ett distributionsföretag.

10) Stödet ska betalas ut månadsvis i efterskott till distributionsföretaget eller postbefordringsföretaget. Distributionsföretaget och postbefordringsföretaget tillgodoför tidningsföretaget dess andel av beloppet.

10)

Senaste lydelse 1993:1739.

11) Ett distributionsföretag får förmedla distributionsstöd endast om företaget skriftligen förbinder sig att uppfylla följande villkor:

11)

Senaste lydelse 2010:1119.

 1. Företaget ska inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution där det finns förutsättning för stödberättigad samdistribution.

 2. För samdistributionen ska företaget tillämpa prissättning enligt 3 för sådana tidningsföretag som har undertecknat en förbindelse enligt 2 § och ger ut tidningar som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För en tidning som kommer ut en gång per vecka gäller vidare att den ska ha minst en procents hushållstäckning i den A-region där tidningens utgivningsort är belägen.

 3. Prissättningen ska vara sådan att storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar. Om det blir väsentliga kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per exemplar, att distributionen av någon av tidningarna leder till mer administrativt arbete än för de andra eller att distributionen av någon av tidningarna leder till särskilda transportkostnader, får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. En sådan prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av ett exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent högre än priset för distribution av ett exemplar av den minst kostnadskrävande tidningen.

 4. Företaget ska hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar

  a) vars upplaga är i huvudsak betald och har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från vad tidningar har i den kategori som tidningen tillhör, och

  b) som vid tiden för samdistributionens början finns tillgängliga på orten.

 5. Företaget ska delge anbud på samdistribution inom ett distributionsområde till samtliga dagstidningar som har undertecknat förbindelse enligt 2 § vid en och samma tidpunkt.

Förbindelsen ska distributionsföretaget ge in till presstödsnämnden.

Ett distributionsföretag får i samdistributionen distribuera annat än dagstidningar med distributionsstöd om kvaliteten i dagstidningsdistributionen inte försämras.

Ett distributionsföretag får inte förmedla distributionsstöd, om distributionsföretaget ägs av eller ingår i en koncern med ett eller några få tidningsföretag. Ett sådant distributionsföretag får dock förmedla distributionsstöd

 1. om presstödsnämnden medger det, och

 2. om distributionsföretaget först samtycker till att ett tidningsföretag som berörs av samdistribution som anordnas av distributionsföretaget efter framställning till presstödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution.

12) Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 9 §, ska presstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

12)

Senaste lydelse 2010:1538.

Om det finns synnerliga skäl, får presstödsnämnden efterge krav på återbetalning.

13) Ansökan om stöd enligt denna förordning ska vara skriftlig och ges in till presstödsnämnden.

13)

Senaste lydelse 2010:1119.

Ett tidningsföretag som ansöker om extrastöd enligt 2 kap. 2 § andra stycket ska i ansökan redovisa de nettokostnader som ska ligga till grund för stödet.

14) Ett tidningsföretag som har beviljats driftsstöd för en dagstidning ska årligen i efterhand lämna in en redovisning till presstödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt.

14)

Senaste lydelse 2010:1119.

Nämnden ska med utgångspunkt i lämnad redovisning kontrollera att användningen av driftsstödet sker i överensstämmelse med denna förordning.

Nämnden ska årligen göra en sammanställning av uppgifterna enligt första och andra styckena. Sammanställningen ska ges in till regeringen och Europeiska kommissionen.

15) Om presstödsnämnden har beslutat om återbetalning av stöd enligt 2 kap. 17 § eller 4 kap. 9 a §, får nämnden göra avdrag på nytt stöd enligt denna förordning (kvittning).

15)

Senaste lydelse 2010:1538.

Myndigheten för radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:301

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Daniel Ström
(Kulturdepartementet)