Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:809

Utkom från trycket den 11 december 2015
Lag om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);
utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 30 § radio- och tv-lagen (2010:696) i stället för lydelsen enligt lagen (2015:662) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62.

Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år.

Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för press, radio och tv besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Daniel Ström
(Kulturdepartementet)