Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:937

Utkom från trycket den 22 december 2015
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver1) i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2)

1)

Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195 och prop. 2015/16:1, utg. omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62.

2)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

dels att 1 kap. 6 och 7 §§ och 2 kap. 1, 2, 2 b, 4, 5, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

3) I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

3)

Senaste lydelse 2010:1119. Ändringen innebär bl.a. att ”Storstadstidning” tas bort ur förteckningen.

Uttryck

 

Betydelse

 

Dagstidning

 

En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska och i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och ha ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.

 

Högfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med sex eller sju nummer per vecka.

 

Medelfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med tre till fem nummer per vecka.

 

Lågfrekvent dagstidning

 

En dagstidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka.

 

Utgivningsort

 

Den kommun där tidningens huvudredaktion är belägen.

 

A-region

 

Geografiskt område som framgår av bilagan till förordningen.

 

Upplaga

 

En tidnings medelnettoupplaga.

 

Totalupplaga

 

En tidnings totala distribuerade upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar.

 

Såld upplaga

 

En tidnings abonnerade upplaga och den upplaga som motsvarar läsarintäkter från digital publicering och försäljning av lösnummer.

 

Veckovolym

 

Tidningens upplaga multiplicerad med det antal nummer som normalt ges ut per vecka.

 

Annonsandel

 

Andelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår.

 

Andel egna annonser

 

Andelen utrymme av hela tidningsutrymmet under ett år som används för direkt marknadsföring av den egna tidningsutgivande verksamheten.

 

Redaktionellt innehåll

 

Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, under ett kalenderår med undantag av annonsandelen och andelen egna annonser.

 

Täckningsgrad

 

En tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten under de tre senaste kalenderåren. Presstödsnämnden får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska beräknas för en del av utgivningsorten eller för ett annat område än utgivningsorten, om det med hänsyn till verksamhetens inriktning är uppenbart att utgivningsorten inte är tidningens egentliga spridningsområde. Uppstår ett decimaltal när täckningsgraden beräknas, ska detta avrundas till närmaste hela tal.

 

4) Om flera publikationer är att anse som en och samma, trots att de uppfyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll och kommer ut under olika namn, ska de vid tillämpningen av denna förordning betraktas som en.

4)

Senaste lydelse 2015:301.

5) En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

5)

Senaste lydelse 2013:1137.

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.

 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.

 3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

 4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 procent.

 5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas.

6) För en hög- eller medelfrekvent dagstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med följande bidragssatser.

6)

Senaste lydelse 2010:1119.

 1. 300 000 kronor upp till en veckovolym om 30, högst 9 miljoner kronor,

 2. 220 000 kronor för en veckovolym mellan 30 och 71, högst 9 miljoner kronor,

 3. 30 000 kronor för en veckovolym mellan 71 och 251, högst 5,4 miljoner kronor, och

 4. 25 000 kronor för en veckovolym från 251 och däröver, dock högst 16,6 miljoner kronor.

Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 miljoner kronor (maximibelopp).

7) Det sammanlagda allmänna driftsstödet som en hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till enligt 2 eller 2 a §§ får inte överstiga 40 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av tidningen.

7)

Senaste lydelse 2010:1119.

8) För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

8)

Senaste lydelse 2015:301.

 • 5 260 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 4 701 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 4 141 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 3 862 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,

 • 3 582 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 3 246 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,

 • 2 910 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 239 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 1 679 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 679 000 kronor.

9) För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

9)

Senaste lydelse 2015:301.

 • 6 944 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,

 • 6 205 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,

 • 5 466 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,

 • 5 097 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,

 • 4 728 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,

 • 4 285 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,

 • 3 841 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,

 • 2 955 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

 • 2 217 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 217 000 kronor.

10) För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kronor.

10)

Senaste lydelse 2013:1137.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på fler än ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 5 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 955 000 kronor.

11) En tidning vars redaktionella innehåll inte i huvudsak är skrivet på svenska ska i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning, om tidningen

11)

Senaste lydelse 2013:1137.

 1. uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning,

 2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,

 3. har sin huvudredaktion i Sverige, och

 4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli gäller inte första stycket 4. Driftsstöd lämnas dock bara för den upplaga som i huvudsak distribueras inom Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:937

1.12) Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla. Denna förordning gäller till och med den 31 december 2019.

12)

Senaste lydelse 2010:1119.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller för driftsstöd som avser år 2016 för en storstadstidning, om tidningen före ikraftträdandet var beviljad driftsstöd.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Daniel Ström
(Kulturdepartementet)