Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Denna förordning upphör enligt F (2018:2054) att gälla den 1 februari 2019.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2018:2054).

Utkom från trycket den 15 mars 2016
utfärdad den 3 mars 2016.

Inledande bestämmelse

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till tryckta allmänna nyhetstidningar för utveckling av elektroniska publiceringstjänster (utvecklingsstöd).

Utvecklingsstöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Syfte

Syftet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt genom att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

Tryckt allmän nyhetstidning

Med en tryckt allmän nyhetstidning avses i denna förordning en tidning som

 1. är en tryckt publikation av dagspresskaraktär vars primära uppgift är reguljär allmän nyhetsförmedling och samhällsbevakning eller allmänpolitisk opinionsbildning,

 2. har självständiga redaktionella resurser,

 3. har ett redaktionellt innehåll under ett kalenderår som

  1. består av minst 1 000 spaltmeter,

  2. utgör minst 50 procent av hela tidningsutrymmet, och

  3. till minst 20 procent av hela tidningsutrymmet består av originalmaterial inom något eller några av de områden som anges i 1,

 4. kommer ut regelbundet under eget namn med minst 45 nummer per år,

 5. har en distribuerad upplaga på minst 1 500 exemplar,

 6. distribueras i huvudsak inom Sverige, och

 7. antingen har ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska eller vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige och då har sin huvudredaktion i landet.

Trots att en tidning uppfyller förutsättningarna i första stycket 1–7 är tidningen inte att anse som en tryckt allmän nyhetstidning om den har ett innehåll som till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället.

Med en tryckt allmän nyhetstidning avses även en tidning skriven i huvudsak på samiska eller meänkieli om tidningen uppfyller förutsättningarna i 3 § 1–4 och 7 och har en distribuerad upplaga om minst 750 exemplar.

Förutsättningar för stöd

Utvecklingsstöd får lämnas för insatser som avser en tryckt allmän nyhetstidning eller till samarbetsprojekt som omfattar flera sådana tidningar.

Insatserna ska syfta till

 1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,

 2. utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av tidningens innehåll, eller

 3. utveckling av digitala affärsmodeller.

Stöd får även lämnas för förstudier inom dessa områden.

Utvecklingsstöd får endast lämnas för en tryckt allmän nyhetstidning som kommit ut under minst ett år före ansökan om stöd.

Utvecklingsstöd får inte lämnas till en förstudie eller insats som har inletts innan en ansökan om stöd getts in.

Utvecklingsstöd får inte lämnas för en tryckt allmän nyhetstidning som ges ut av staten, en kommun eller ett landsting.

Utvecklingsstöd får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Stödform, egenfinansiering och tidsgräns för stöd

Utvecklingsstöd lämnas i form av projektbidrag.

Utvecklingsstöd får lämnas för högst 40 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien enligt 5 §.

För insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien enligt 5 §.

En insats eller förstudie får inte finansieras genom driftstöd enligt presstödsförordningen (1990:524) eller av annat statligt stöd.

Utvecklingsstöd får beviljas för en insats under högst tre år och för en förstudie under högst ett år.

Ärendenas handläggning

Presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (presstödsnämnden) prövar frågor om utvecklingsstöd enligt denna förordning.

En ansökan ska vara skriftlig. Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som presstödsnämnden behöver för att pröva ansökan.

Ett beslut om utvecklingsstöd får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 17 § framgå.

Presstödsnämnden får vid prövningen av frågor om utvecklingsstöd inte ta hänsyn till vare sig en tidnings politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.

Redovisning

Den som har tagit emot utvecklingsstöd enligt denna förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till presstödsnämnden. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som utvecklingsstödet har beviljats för.

Presstödsnämnden ska, med utgångspunkt i den redovisning som ska lämnas enligt 17 §, kontrollera att utvecklingsstödet använts i överensstämmelse med denna förordning.

Hinder mot utbetalning

Presstödsnämnden får besluta att beviljat utvecklingsstöd tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas.

Utvecklingsstöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Återbetalning och återkrav

Den som tagit emot ett utvecklingsstöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,

 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 17 §, eller

 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska presstödsnämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utvecklingsstödet.

Om ett belopp som återkrävts med stöd av 21 § inte återbetalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl, får presstödsnämnden helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 21 § eller ränta enligt 23 §.

Bemyndigande

Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:137

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.

3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för utvecklingsstöd som har beslutats före utgången av 2020.

SFS 2018:2054

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2019.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utvecklingsstöd som har beslutats före ikraftträdandet.

3. Det som i den upphävda förordningen anges om presstödsnämnden ska efter d. 31 jan. 2019 i stället gälla för mediestödsnämnden.