Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:562

Utkom från trycket den 26 juni 2017
Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);
utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen (1988:950)2)

1)

Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

dels att 5 kap. 2 § ska upphävas,

dels att 2 kap. 17 och 20 §§, 4 kap. 3, 11–13 och 18 §§ och 5 kap. 1, 10, 11 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 2 a § och 5 kap. 10 a §, av följande lydelse.

3) Riksantikvarieämbetet får genom fyndfördelning överlåta statens rätt till fornfynd på ett museum som åtar sig att förvalta det i framtiden på ett tillfredställande sätt.

3)

Senaste lydelse 2013:548.

4) Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd att använda och medföra metallsökare.

4)

Senaste lydelse 2013:548.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en ansökan om tillstånd.

När en fråga om fastställelse av gränserna för en kyrkotomt uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen.

När ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon annan än ägaren av området, ska ägaren underrättas om ärendet och ges tillfälle att yttra sig i saken. Underrättelsen ska ske genom delgivning.

5) Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

5)

Senaste lydelse 1995:560.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning.

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs.

I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.

6) Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

6)

Senaste lydelse 1990:1146.

Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader, fasta anordningar som murar och portaler samt vegetation.

7) I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen

7)

Senaste lydelse 1999:304.

 1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,

 2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad, fast anordning eller vegetation, eller

 3. för att ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs.

8) Beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

8)

Senaste lydelse 1999:304.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9) Kulturföremål som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år och som kan vara av stor betydelse för kulturarvet, får inte föras ut ur landet utan särskilt tillstånd.

9)

Senaste lydelse 2000:265.

10) Tillstånd till utförsel ska ges, om föremålet inte är av stor betydelse för kulturarvet.

10)

Senaste lydelse 2000:265.

Vid bedömningen av om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska det beaktas om föremålet

 1. är unikt eller sällsynt eller är särskilt kännetecknande för sin tid och sitt kulturhistoriska sammanhang,

 2. är knutet till en betydelsefull person eller händelse i svensk historia,

 3. har ett betydelsefullt samband med en kulturmiljö eller är en del av en kulturhistorisk samling av stor betydelse,

 4. annars har särskild betydelse för forskning, eller

 5. av annan synnerlig anledning bör bevaras i landet.

  11) Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om

  11)

  Senaste lydelse 2000:265.

 1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,

 2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en enskild person som är bosatt i ett annat land,

 3. föremålet förs ut ur landet av en offentlig institution här i landet eller en institution som får bidrag av stat, kommun eller landsting och det ska föras tillbaka till Sverige,

 4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till Sverige, eller

 5. föremålet tillfälligt är i landet.

Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution i utlandet.

Även om ett kulturföremål är av stor betydelse för kulturarvet, får regeringen, om det finns synnerliga skäl, medge att föremålet förs ut ur landet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:562

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)