Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:629

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen (1988:950)2)

1)

Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 9 kap., av följande lydelse.

3) I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, om utförsel och återlämnande av kulturföremål samt om militär användning av kulturegendom.

3)

Senaste lydelse 2013:548.

Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet.

Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt 1–5 kap.

Bestämmelser om kulturmiljön finns också i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen (1979:429).

Militär användning av kulturegendom

För militär användning av kulturegendom med förstärkt skydd döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som till stöd för militära åtgärder använder kulturegendom som har ett förstärkt skydd enligt det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt eller områden i sådan egendoms omedelbara närhet.

Straffet är fängelse i högst fyra år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:629

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)