Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1263

Utkom från trycket den 15 december 2017
Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);
utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § kulturmiljölagen (1988:950) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91.

2) Frågor om tillstånd till utförsel ska prövas av Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum eller Stiftelsen Nordiska museet (tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning som regeringen bestämmer.

2)

Senaste lydelse 2000:265.

Ansökningarna ska ges in till Riksantikvarieämbetet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1263

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)