Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:794

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 8 § kulturmiljölagen (1988:950)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

3) Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid handläggning av tillståndsärenden hos Stiftelsen Nordiska museet. Beslut i ett sådant ärende fattas av stiftelsens styresman eller någon annan tjänsteman som styresmannen utser.

3)

Senaste lydelse 2000:265.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:794

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)