Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:906

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 29 och 30 §§ förordningen (2016:989) om statsbidrag till film ska ha följande lydelse.

Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

  • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

  • 10 § om partsinsyn,

  • 16–18 §§ om jäv,

  • 23 § om utredningsansvaret,

  • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

  • 25 § om kommunikation,

  • 31 § om dokumentation av beslut,

  • 32 § om motivering av beslut, och

  • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § 2, beslut om verksamhetsbidrag enligt 12 § och beslut enligt 25 och 26 §§ får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:906

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)