Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1145

Publicerad den 26 juni 2018
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696)

1)

Prop. 2017/18:220. bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

dels att 6 kap. 2 § och 18 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b § och 15 kap. 5 b och 9 b §§, samt närmast före 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b § och 15 kap. 5 b och 9 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

2) Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.

2)

Senaste lydelse 2017:428.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplacering av

  1. alkoholdrycker och tobaksvaror,

  2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

  3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,

  4. modersmjölksersättning,

  5. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller

  6. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138).

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138) får inte sponsra ett program i en tv-sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv.

Reklam för spel

Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:1138).

Reklam för spel

Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:1138).

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138) får inte sponsra ett program i en ljudradiosändning.

3) Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

3)

Senaste lydelse 2017:569.

  1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader efter tillståndets början,

  2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

  3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt 15 kap. 1–4, 8–9 a och 10 §§, eller

  4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta att förfogandet kan inverka menligt på konkurrensen, får det eller de tillstånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma sändningsområde, och finns det skäl att anta att överlåtelsen kan inverka menligt på konkurrensen, får tillståndet återkallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som överlåtits.

Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kommersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndigheten för press, radio och tv återkalla det tillståndet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1145

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)