Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1687

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2) Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för registrering hos Myndigheten för press, radio och tv. Detsamma gäller den som för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit eller upplåter satellitkapacitet (satellitentreprenör).

2)

Senaste lydelse 2015:808.

I anmälan ska följande anges:

  1. namn, företagsnamn eller motsvarande,

  2. ställföreträdare för juridisk person,

  3. postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och

  4. uppgift om den verksamhet som bedrivs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1687

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)