Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1690

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § och rubriken närmast före 6 § lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

Anmälan av ändring av ett företagsnamn

6 §

Om ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig myndighet ändrar sitt företagsnamn, ska organet genast anmäla ändringen till den statliga arkivmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1690

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)