Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Publicerad den 30 november 2018
Utfärdad den 22 november 2018

Verksamhet som ska finansieras med public service-avgift

1 §

En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den under förutsättning att

  1. sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändningsverksamheten, och

  2. tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.

Avgiften får inte finansiera annan verksamhet än den som anges i första stycket.

Rättsfall:

Fråga om EU:s upphandlingsregler var tillämpliga, se C-337/06 Bayerischer Rundfunk m.fl.

Tilldelning av avgiftsmedel inför en tillståndsperiod

2 §

Ett beslut av riksdagen om tilldelning av avgiftsmedel inför att sändningstillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) meddelas ska avse hela den period som tillståndet gäller. Även regeringens beslut om villkoren för att använda avgiftsmedlen ska avse hela denna period.

I enlighet med ett beslut om tilldelning enligt första stycket tilldelar riksdagen årligen avgiftsmedel för den verksamhet som anges i 1 §.

Vem ska betala public service-avgift?

3 §

Den som är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som vid beskattningsårets ingång har fyllt 18 år är skyldig att betala public service-avgift.

Hur beräknas en public service-avgift?

4 §

Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Underlaget ska högst uppgå till 1,870 gånger det inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för beskattningsåret.

SFS 2021:1203

5 §

Public service-avgiften är 1 procent av avgiftsunderlaget enligt 4 §.

När upphör skyldigheten att betala public service-avgift?

6 §

Public service-avgift ska betalas till och med det år den avgiftsskyldige avlider. Det som skulle ha gällt för den avlidne ska för dödsåret tillämpas för dödsboet.

Förfaranderegler

7 §

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av public service-avgiften finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Överföring och förvaltning av avgiftsmedel

8 §

De avgiftsmedel som Skatteverket får in ska föras över till ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret (public service-kontot).

9 §

Kammarkollegiet ska förvalta avgiftsmedlen på public service-kontot.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om överföring och förvaltning av avgiftsmedlen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1893

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Genom lagen upphävs lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ärenden om radio- och tv-avgift som har inletts hos Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före ikraftträdandet.

4. Det som i den upphävda lagen anges om Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag ska efter d. 31 dec. 2019 i stället gälla för Kammarkollegiet.

5. Ärenden om radio- och tv-avgift som inte har slutbehandlats d. 31 dec. 2019 ska överlämnas till Kammarkollegiet.

Anmärkt författning:

F (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

SFS 2020:1204
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2020.

SFS 2021:1203
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

  2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2021.