Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Publicerad den 30 november 2018
Utfärdad den 22 november 2018

Verksamhet som ska finansieras med public service-avgift

En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den under förutsättning att

  1. sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändningsverksamheten, och

  2. tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.

Avgiften får inte finansiera annan verksamhet än den som anges i första stycket.

Rättsfall:

Fråga om EU:s upphandlingsregler var tillämpliga, se C-337/06 Bayerischer Rundfunk m.fl.

Tilldelning av avgiftsmedel inför en tillståndsperiod

Ett beslut av riksdagen om tilldelning av avgiftsmedel inför att sändningstillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) meddelas ska avse hela den period som tillståndet gäller. Även regeringens beslut om villkoren för att använda avgiftsmedlen ska avse hela denna period.

I enlighet med ett beslut om tilldelning enligt första stycket tilldelar riksdagen årligen avgiftsmedel för den verksamhet som anges i 1 §.

Vem ska betala public service-avgift?

Den som är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som vid beskattningsårets ingång har fyllt 18 år är skyldig att betala public service-avgift.

Hur beräknas en public service-avgift?

Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Underlaget ska högst uppgå till 1,75 gånger det inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för beskattningsåret.

SFS 2022:1820

Public service-avgiften är 1 procent av avgiftsunderlaget enligt 4 §.

När upphör skyldigheten att betala public service-avgift?

Public service-avgift ska betalas till och med det år den avgiftsskyldige avlider. Det som skulle ha gällt för den avlidne ska för dödsåret tillämpas för dödsboet.

Förfaranderegler

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av public service-avgiften finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Överföring och förvaltning av avgiftsmedel

De avgiftsmedel som Skatteverket får in ska föras över till ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret (public service-kontot).

Kammarkollegiet ska förvalta avgiftsmedlen på public service-kontot.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om överföring och förvaltning av avgiftsmedlen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1893

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Genom lagen upphävs lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ärenden om radio- och tv-avgift som har inletts hos Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före ikraftträdandet.

4. Det som i den upphävda lagen anges om Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag ska efter d. 31 dec. 2019 i stället gälla för Kammarkollegiet.

5. Ärenden om radio- och tv-avgift som inte har slutbehandlats d. 31 dec. 2019 ska överlämnas till Kammarkollegiet.

Anmärkt författning:

F (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

SFS 2020:1204
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2020.

SFS 2021:1203
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

  2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2021.

SFS 2022:1820
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

  2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2022.