Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1912

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

3 §

En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna handlingar, ska dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

    Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

  3. forskningens behov.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1912

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)